Skriftlig spørsmål fra Sylvi Graham (H) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1930 (2010-2011)
Innlevert: 20.09.2011
Sendt: 21.09.2011
Rette vedkommende: Finansministeren
Besvart: 07.10.2011 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Sylvi Graham (H)

Spørsmål

Sylvi Graham (H): Hvor mange personer har de siste årene fått tvangstrekk i lønn eller annen inntekt (utleggstrekk) slik det gis adgang til i tvangsfullbyrdelsesloven § 7-21?

Begrunnelse

Det bes om en oversikt over hvor mange personer dette gjelder, og gjennomsnittlig trukket beløp, hvert år fra 2005 og fremover.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Spørsmålet var sendt til Barne-, likestillings- og inkluderingsministeren. På bakgrunn av at Barne-, likestillings- og inkluderingsministeren kun har ansvar for gjeldsordningsloven og ikke alminnelig tvangsinnkreving, er spørsmålet oversendt til Finansministeren for besvarelse.

Følgende offentlige organer har kompetanse til å treffe beslutning om utleggstrekk; Alminnelig namsmann, kommunale skatteoppkrevere, Statens innkrevingssentral, Skatteetaten og NAV Innkreving. Finansdepartementet har innehentet tallmateriale fra Skattedirektoratet (Skatteoppkreverne og Skatteetaten), Statens innkrevingssentral, Arbeidsdepartementet (NAV Innkreving) og Justisdepartementet (alminnelig namsmann)som grunnlag for svar på spørsmålet.

Tallmaterialet er innarbeidet i to tabeller som presenteres nedenfor. Det bemerkes at tallmaterialet bygger på noe ulike forutsetninger. Skatteetaten og skatteoppkrevernes tall viser antall personer det er nedlagt utleggstrekk mot i løpet av et år, slik at en person kan ha fått nedlagt flere trekk i løpet av et år, men telles kun en gang. Statenes innkrevingssentral og alminnelig namsmanns tall viser antall utleggsforetninger hvor det er truffet beslutning om utleggstrekk i løpet av året, mens tallene for NAV Innkreving viser antall løpende trekk per 1. januar det aktuelle år.

Lenke til tabell 1 og 2 i svaret:

http://www.stortinget.no/dok15-201011-1930-vedlegg