Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1932 (2010-2011)
Innlevert: 21.09.2011
Sendt: 23.09.2011
Besvart: 30.09.2011 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Kan statsråden redegjøre for om det foreligger nye momenter til statlig eierskap etter at Eierskapsmeldingen ble behandlet før sommeren, og vil staten i så tilfelle gjennomføre lignende tiltak som i tilfellet dørfabrikken Dooria i Årdal?

Begrunnelse

I Klassekampen onsdag 21.september 2011 kommer det politiske føringer fra stortingsrepresentanter fra Ap og SV vedrørende Orkla ASA sine varslede salg av Borregaard og Rec. Disse stortingspolitikerne mener at dette aktualiserer et statlig kjøp for å sikre at Borregaard og rec forblir i Norge.
Stortinget behandlet våren 2011 Meld St 13 (2010-2011) Aktivt eierskap - norsk statlig eierskap i en global økonomi. I denne meldingen ble det kun vurdert det statlige eierskapet i selskap staten allerede har eierinteresser i. Det kom heller ingen signaler fra regjeringen Stoltenberg II hvor de vurderte oppkjøp av eierposter i andre selskaper enn de som allerede omfattes av statens eierportefølje.
I etterkant av stortingsvalget 2005 etter at Stoltenberg II regjeringen tiltrådte, ble det satt mye fokus på regjeringens "verktøykasse" - virkemidler - for å sikre at norske bedrifter og arbeidsplasser ble sikret gode rammevilkår. Deriblant ble det investert statlige midler i dørfabrikken Dooria i Årdal i Sogn og Fjordane for å sikre arbeidsplasser etter at hjørnesteinsbedriften Hydro Aluminium la ned store deler av produksjonen sin i kommunen. Ifølge media var Innovasjon Norge negativ til å gi slik økonomisk støtte til prosjektet, men ble åpenbart overprøvd sentralt. Nå er denne dørfabrikken begjært konkurs og arbeidsplassene tapt.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Regjeringens gjeldende eierskapspolitikk ble kommunisert til Stortinget våren 2011 gjennom fremleggelsen av Meld. St. 13 (2010-2011) Aktivt eierskap - norsk statlig eierskap i en global økonomi.

Den nye eierskapsmeldingen omhandler hvilke prinsipper og mål som ligger til grunn for den statlige eierskapspolitikken fremover og den gjennomgår også statens eierskap i de enkelte selskapene staten i dag har eierposisjoner i.

Det foreligger ikke nye momenter til statlig eierskap ut over det som fremgår av den nye eierskapsmeldingen, og regjeringens arbeid med å følge opp de prinsippene og målene som det er redegjort for i meldingen. I de tilfeller der oppfølgingen krever Stortingets samtykke, vil saken forelegges Stortinget på vanlig måte.

Blant annet gjelder dette styrkingen av Investinor AS, hvor regjeringen har varslet at den vil foreslå for Stortinget å styrke egenkapitalen i selskapet i forbindelse med regjeringens forslag til statsbudsjett for 2012.