Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:1934 (2010-2011)
Innlevert: 21.09.2011
Sendt: 23.09.2011
Besvart: 29.09.2011 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): I forbindelse med norlandsfiskernes årsmøte i Bodø ble det nok en gang stilt spørsmål ved hva som er og skal være regjeringens politikk når det gjelder en fremtidig strukturering innen kystflåten og de mindre fartøyene. Mange båter er blitt så gamle at de har behov for en fornying, men lønnsomheten i flåten tilsier at mange ikke har råd til å foreta denne fornyingen så lenge man ikke har tilgang til mer enn en kvote.
Vil statsråden ta initiativ til å få plass ytterligere strukturering innen kystflåten og de minste båtene?

Begrunnelse

Det er viktig at vi også i fremtiden har en fiskeflåte som er sikret gode rammevilkår og mulighet for nyinvesteringer. Dersom en skal kunne få dette til i et langsiktig perspektiv, noe man er helt avhengig dersom en fornyelse skal kunne finne sted, så må man også ha god lønnsomhet i flåten. Dette innebærer at vi må ha en flåte som er tilpasset den biomasse som vi kan ta ut av havet på en bærekraftig måte. Strukturering kan være et viktig virkemiddel for å kunne klare å få dette til. Dagens system innebærer at menge båter som har behov for en fornyelse ikke blir realisert fordi at dagens kvoteregime ikke gjør det mulig å samle flere kvoter på et fartøy. Det bør derfor allerede nå startes en ny utredning og diskusjon om hvorvidt en bør åpne for ytterligere strukturering innen kystflåten, samt at man også bør vurdere det samme i den aller minste delen fiskeflåten.

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Regjeringens strukturpolitikk er beskrevet i St. Meld. Nr. 21 (2006–2007) Strukturpolitikk for fiskeflåten. Denne politikken ligger fast. Dette innebærer blant annet at det ikke gjelder noen strukturkvoteordning for fartøy med hjemmelslengde under 11 meter.

Jeg har god kontakt med næringen, og særlig er Norges Fiskarlag tydelig på krav om strukturering også for fartøy under 11 meter. Samtidig hører jeg andre som går i mot. Jeg er opptatt av at vi kontinuerlig søker å legge til rette for en best mulig lønnsomhet i denne gruppen. Dette er noe av bakgrunnen for at jeg både for 2010 og 2011 har innført en midlertidig samfiskeordning i den minste flåten. Ved å tillate samfiske legger man til rette for et driftsgrunnlag som gir økonomi til å være to fiskere om bord på de minste båtene, noe som også er viktig av sikkerhetsmessige grunner. Jeg vil fortsatt ha oppmerksomhet på spørsmålet om hva som er nødvendig for å legge til rette for en utvikling som sikrer fornying og rekruttering i den minste kystflåten.