Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1936 (2010-2011)
Innlevert: 22.09.2011
Sendt: 23.09.2011
Besvart: 05.10.2011 av forsvarsminister Grete Faremo

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Aftenposten melder den 19.september at det er forsvunnet 1265 AG3-geværer. Heimevernet består av 45 000 soldater, som alle får utdelt et AG3-gevær som oppbevares i hjemmet uten krav om våpenskap. Samtidig varsler Justisministeren nå at han ønsker å forby halvautomatiske våpen.
Hva gjøres for å finne AG3-gevær som har forsvunnet og mener statsråden at det også må vurderes å stille krav om våpenskap til AG3-gevær eller at disse oppbevares av Forsvaret og ikke i hjemmene?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 23. september 2011 med spørsmål fra stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad vedrørende Forsvarets mobiliseringsvåpen. Representanten stiller spørsmål om hva som gjøres for å finne AG-3-gevær som har forsvunnet, og hvorvidt det må vurderes å stille krav om våpenskap til AG-3-gevær eller at disse oppbevares av Forsvaret og ikke i hjemmene. Det vises videre til brev fra departementsråden datert 1. oktober 2011 med midlertidig svar til stortingspresidenten. Nedenfor følger svar på spørsmålene.

Oppsporing av tapte AG-3

Når et våpen forsvinner i Forsvaret, skal det i hvert enkelt tilfelle nedsettes en granskingskommisjon. Er det mistanke om tyveri, anmeldes dette straks til politiet eller militærpolitiet.

Når det gjelder Ropstads henvisning til at “det er forsvunnet 1265 AG-3-geværer”, er det nødvendig å understreke at de aller fleste av disse registrerte tapene skriver seg fra mobiliseringsforsvarets tid tilbake til 1960-1970-tallet. Forsvarsstaben opplyser at hvert enkelt våpentap er gransket i sin tid, siden AG-3 ble innført i Forsvaret i 1968. Antall tapte våpen omfatter våpen som er destruert, mistet (på øvelse, i strid, i vannet, etc.), er gått tapt i brann eller stjålet. Antallet inkluderer også våpen som er gjenfunnet.

Forsvarsdepartementet stiller krav om 100 pst. håndvåpenkontroll i Forsvaret. Avvik rapporteres til departementet og følges opp fortløpende i etatsstyringen. I tillegg til kravene om rutinemessig telling og rekvittering av håndvåpen i Forsvaret, ble det i 2010 gitt oppdrag om full telling av alle hånd- og avdelingsvåpen. Dette er den største fysiske våpentellingen man er kjent med i Forsvaret. Det ble også nedsatt en sentral granskingskommisjon for våpen, med oppdrag om å undersøke evt. nye tap som er avdekket. Dette arbeidet er nå nært sluttført.

Oppbevaring av mobiliseringsvåpen

Stortinget besluttet ved behandlingen av Budsjett-innst. S nr. 7 (2006–-2007) at ordningen med inndragning av tennstempel for å sikre Heimevernets våpen skulle være en permanent løsning.

Det fremgår av St.prp. nr. 1 (2006–2007) at generalinspektøren for Heimevernet har evaluert ordningen med inndragning av tennstempler, og at den gjennomførte prøveordningen har vist seg å ha god effekt. Etter at prøveordningen ble innført, var det registrert en markant nedgang i tyveri av HV-våpen fra private hjem. Det var heller ikke registrert misbruk av personlige våpen.

Bakgrunnen for at sentral lagring av mobiliseringsvåpen ikke ble anbefalt var bl.a. at konsekvensene for reaksjonstid og beredskap samt ved evt. innbrudd eller sabotasje ble vurdert til å være kritiske. Ordningen med oppbevaring av personlig våpen hjemme ble anbefalt også med tanke på den ressursbruk og den risiko som planlegging og gjennomføring av et stort antall våpentransporter langs veiene ifm. Heimevernets øvelser, vil medføre.

Ordningen med inndratt tennstempel og ammunisjon, og separat oppbevaring av våpen og sluttstykke i hjemmet, er fremdeles vurdert av Forsvaret til å være en tilfredsstillende løsning. Det er i følge Forsvaret ikke planer om å endre eksisterende ordning, inkludert innføring av våpenskap. Jeg har tillit til at forsvarssjefen gjør gode vurderinger når det gjelder denne saken.