Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1938 (2010-2011)
Innlevert: 22.09.2011
Sendt: 23.09.2011
Besvart: 29.09.2011 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): I forbindelse med statsråd Ola Borten Moes besøk i Kina, er Aftenpostens journalist nektet visum og kan dermed ikke dekke statsrådens besøk. Ifølge kommunikasjonssjefen i OED er man der glad for at UD vil se på saken.
Hva har norske myndigheter gjort for at norske journalister faktisk kan dekke en norsk statsråds besøk i Kina, og hvilken reaksjon har man gitt fra norsk side overfor kinesiske myndigheter i den konkrete visumnektsaken?

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Forberedelsene til statsråd Ola Borten Moes deltakelse på den internasjonale konferansen i Kina om karbonfangst omfattet bistand til de journalistene som ville dekke besøket. Fra norske myndigheters side var det viktig å legge til rette for at media kunne få visum. Olje- og energidepartementet ga praktisk bistand, som informasjon om konferansen og akkreditering. I tillegg ble det skrevet et personlig anbefalingsbrev til hver journalist til bruk i søknadsprosessen.

Visum ble innvilget til to journalister, men dessverre ikke til Aftenpostens medarbeider. Da dette ble kjent, tok Utenriksdepartementet kontakt med Kinas ambassade. Fra vår side ble det sagt at det er et prinsipielt syn fra norsk side at journalister bør få reise fritt og utføre sitt arbeid, også i Kina. Betydningen av ytrings- og pressefrihet ble understreket, og det ble anmodet om en begrunnelse for at visum ikke ble gitt fra kinesisk side. Det ble fra kinesisk side ikke gitt noen begrunnelse, noe de heller ikke er forpliktet til. Det ble videre også uttrykt håp fra vår side om at vedkommende journalist kunne få en mer positiv behandling av sin visumsøknad ved eventuelle senere anledninger.

Etter min vurdering har norske medier fått oppfølging innenfor de rammer vi har både i planleggings- og gjennomføringsfasen av Olje- og energiministerens besøk til Kina. Det beklagelige ved at en av journalistene ikke fikk anledning til å dekke konferansen, ble behørig fulgt opp overfor kinesiske myndigheter.

På samme måte vil vi også i fremtiden fortsette å gi bistand til norske medier ved planleggingen av reiser fra Regjeringens side. Betydningen av å sikre tilgang og frie arbeidsvilkår for media vil være en viktig del av dette arbeidet.