Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:1939 (2010-2011)
Innlevert: 22.09.2011
Sendt: 23.09.2011
Besvart: 03.10.2011 av justisminister Knut Storberget

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Hvordan vil statsråden sikre at relevante aktører - politidistriktene, serverings- og skjenkenæringen og kommunene - får tilstrekkelig informasjon om virkningen av endringene i forskriften til vaktvirksomhetsloven, herunder vilkårene for å få utsettelse/unntak fra bestemmelsene?

Begrunnelse

Endringene i vaktvirksomhetsloven, med forskrifter, får store konsekvenser for serverings- og skjenkesteder. For å sikre at reglene etterleves må de være klare og tydelige, tilgjengelig for relevante aktører, utformet og distribuert i god tid før ikrafttredelse, samt være klart avgrenset.
En rekke aktører i serverings- og skjenkenæringen opplever at politiet lokalt ikke har tilstrekkelig kunnskap om virkningene av de siste endringene i forskriften. Dette reduserer bransjens mulighet til å forutse hvilke endringer i vakthold som må gjøres ved de enkelte serveringsstedene.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Jeg er enig i at relevante aktører skal ha tilstrekkelig informasjon om virkningen av endringene i regelverket for vaktvirksomhet. Det er i utgangspunktet slik at endringene i vaktvirksomhetsloven gjennomføres i flere faser for å gjøre det lettere for aktørene å tilpasse seg, samtidig som jeg ser at en slik trinnvis gjennomføring krever at relevante aktører får med seg alle stadiene av informasjon.

Alle har adgang til å fortsette egenvakthold ut mars 2012. Fristen for å søke tillatelse til å fortsette med egenvakthold etter 1. april 2012 løper ut 1. oktober 2011. Det er naturlig at aktørene nå kan ha et ønske om mer konkret informasjon om søknadsbehandlingen enn den generelle informasjonen om reglene som ble publisert av Justisdepartementet og Politidirektoratet ved ikrafttredelsen 1. april 2011. Aktører som er usikre på hvordan de skal gå frem etablerer kontakt med lokalt politi.

Det er gjennom direkte kontakt med søkerne at politiet kan få oversikt over hvor det er behov for mer kunnskap og informasjon. Erfaring og kunnskap som grunnlag for behandling av saker etter endringene i regelverket må nødvendigvis bygges opp over tid, det gjelder også for politiet. Jeg legger derfor også til grunn at det vil være behov for en viss fleksibilitet i søknadsbehandlingen.

Systemet med at både politiet og kommunen kan kreve at et skjenkested holder ordensvakt, og politiets rolle i behandlingen av søknader om bevilling etter alkoholloven, innebærer for øvrig at det allerede er tett samarbeid i mange kommuner om forhold som berører serverings- og skjenkenæringen. Det nye er at politiet etter hvert vil administrere tillatelser etter vaktvirksomhetsloven til å utøve egenvakthold, og at det stilles skjerpede krav til ordensvaktenes utdanning.

På politiets nettsider ligger det informasjon om de nye reglene for vaktvirksomhet, herunder om egenvakthold og ordensvakter. Her står det også at Politidirektoratet vil gi mer informasjon om den nye vekterutdanningen etter årsskiftet. Arbeidsgruppen som har fått i oppdrag å utarbeide de mer praktiske detaljene rundt de nye utdanningskravene skal etter planen legge frem sine forslag innen 1. desember 2011. Både NHO Reiseliv, Norges Ordensvakt Forbund og utvalgte politidistrikt deltar i arbeidet med læreplan for tilleggsopplæring i ordensvakttjeneste, og vil derfor være godt orientert. Justisdepartementet vil vurdere behovet for ytterligere informasjon i samråd med Politidirektoratet når forslagene foreligger.