Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til justisministeren

Dokument nr. 15:1940 (2010-2011)
Innlevert: 23.09.2011
Sendt: 23.09.2011
Besvart: 03.10.2011 av justisminister Knut Storberget

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Hvor mange politibetjenter, som ble uteksaminert fra politihøgskolen i 2011, er i fast jobb i Politiet per dags dato?

Begrunnelse

I juni 2011 ble det ytret bekymring fra blant annet Politiets Fellesforbund, Studentrådet på Politihøgskolen, og fra flere politiske hold, om at jobbmulighetene for nyutdannede politibetjenter ikke var tilstrekkelig. Det ble pekt på at det er behov for flere politibetjenter, for å nå målet om to politi per 1 000 innbyggere, slik det er nedfelt i rapporten “Politi mot 2020”, for å øke trygghetsfølelsen til befolkningen, bedre oppklaringsprosenten, og sørge for uniformert tilstedeværelse i bybildet. Justisministeren viste til at store deler av 2010-kullet var i jobb, og mente at bekymringen var ubegrunnet og overdrevet.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Selv om spørsmålet er begrenset til å gjelde hvor mange av de uteksaminerte fra Politihøgskolen i 2011 som er i fast jobb i politiet, finner jeg grunn til å gi en samlet presentasjon av det siste tallmaterialet som er innhentet.

Det var totalt 424 av årets tredjeårsstudenter som tok avsluttende eksamen på grunnutdanningen ved Politihøgskolen. 346 har bestått eksamen pr. 15.9.2011; dvs. at 78 ikke har bestått. Disse vil få mulighet til å kontinuere.

I følge opplysninger fra Politidirektoratet er 250 av de nyutdannede i 2011 med bestått eksamen registrert som lønnsmottakere i politiet pr. 20.9.2011; dvs. at det er 96 av de med bestått eksamen som ikke har fått stilling. Av de 250 som er lønnsmottakere har 40 fast stilling.

Det nevnes ellers at innrapporteringer fra politidistriktene og politiets særorganer viser at det pr. 15.9.2011 var 183 ledige polititjenestemannsstillinger; dvs. stillinger som er under ansettelse, er kunngjort eller besluttet kunngjort. Av disse er det 22 ledige politibetjent 1 stillinger som er den stillingskategorien nyutdannede normalt blir ansatt i. Ved ansettelse i de høyere stillingene vil det igjen kunne bli ledig politibetjent 1 stillinger.

Det vil alltid være slik at tilsetting av nyutdannede tar noe tid. Slik er det også i tilsvarende andre høgskoleyrker. De nyutdannede må også være villige til å søke ledige stillinger i hele landet.

Avslutningsvis nevnes at tallmaterialet over uteksaminerte fra Politihøgskolen i perioden 2006 til 2010, viser at gjennomsnittlig har 94 % hatt stilling i politiet året etter bestått eksamen. Når det tas hensyn til at noen tar videre utdanning eller søker jobber utenfor politiet, legges til grunn at tilnærmet alle de uteksaminerte med bestått eksamen som ønsker det, får jobb i politiet. Det er ikke noen som tilsier at situasjonen for de nyutdannede i 2011 vil være en annen.