Skriftlig spørsmål fra Arve Kambe (H) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1941 (2010-2011)
Innlevert: 23.09.2011
Sendt: 26.09.2011
Besvart: 04.10.2011 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

Arve Kambe (H)

Spørsmål

Arve Kambe (H): Jeg viser til mitt spørsmål datert 30.08.11 der jeg ønsket at NAV endrer praksis for fedre som mister fedrekvoten fordi de søker for sent. NAV har i ettertid bare delvis endret praksis. Fedre som ikke har fått brev tilsendt direkte til seg får nå mulighet til å søke på ny, mens de som har fått brev og glemt søknadsfristen fortsatt ser ut til å miste fedrekvoten.
Vil statsråden straks sørge for at alle fedre kan få fedrekvoten sin så lenge de søker innen fristen på tre år, slik NAV skriver til statsråden den 07.09.11?

Begrunnelse

Jeg vil først benytte anledningen til å rose NAV fordi etaten raskt endret praksis etter at jeg den 30.08.11 sendte et skriftlig spørsmål til barne- og familieministeren hvor jeg påpekte svært uheldige sider ved tolkningen av konsekvenser for fedre som søker om fedrekvote for sent.
Den familien som kontaktet meg og som var bakgrunn for spørsmålet mitt, samt stilte opp i Dagsrevyen den 31.08.11, har denne uken fått klagen sin godkjent. Det er veldig hyggelig.
Samtidig har svært mange andre familier i samme situasjon kontaktet meg og fortalt at de fortsatt får avslått søknader hos sine NAV-kontorer selv om også disse fedrene ikke har fått egne brev. Jeg mener derfor statsråden og NAV må ta initiativ til at alle disse fedrene får sakene sine omgjort, også de som ikke har flere klagemuligheter, samt de som ikke er oppmerksomme på nytt regelverk.
Men det er dessverre slik at NAV sine nye retningslinjer skiller mellom fedre som ikke har fått eget tildelingsbrev og de som har fått det. Hovedproblemet gjenstår dermed forsatt etter mitt syn; nemlig at fedre kan miste en lovfestet rettighet kun fordi de glemmer en tidsfrist, selv om det kan være to år igjen av fristen på tre år for å fullføre den. Jeg kan ikke se at dette er lovgivers intensjon, og jeg forstår det også slik at mange i NAV er av samme oppfatning.
At fedre som glemmer en kunstig satt tidsfrist skal miste en lovfestet rettighet i stedet for at konsekvensen blir utsatt saksbehandling, er nesten ikke til å tro.
Etter mitt syn er det mer enn tilstrekkelig å ikke operere med en søknadsfrist utover de tre årene permisjonen må fullføres innenfor. Dermed kan familier og fedre selv velge når permisjonen skal tas ut innenfor hele perioden på tre år. Jeg kan ikke se at dette vil påvirke NAV sine systemer negativt, snarere tvert i mot. Derfor er det gledelig å lese NAV-direktørens brev til departementet datert den 7. september 2011. I brevet som jeg siterer nedenfor fremkommer det at NAV godt kan leve med ingen søknadsfrist, men kun basere seg på tre-års-regelen.

Sitat:

"Direktoratet benytter anledningen til å minne om vårt forenklingsbrev av 22. juni 2010. I punktene "B. Forslag på lang sikt — større regelverksendringer" og "C. Andre forslag — omlegging av ordningen og modernisering av IKT systemene", tar vi opp problemstillingen om utsettelse av stønadsperioden generelt og fedrekvoten spesielt. Det er lite brukervennlig at faren må søke om utsettelse av fedrekvoten innen siste dag i fellesperioden for ikke å miste stønadsdager. Vi foreslår i brevet at det ikke skal stilles krav til hva vedkommende gjør i den perioden vedkommende ønsker å utsette perioden med foreldrepenger. Det vil effektivisere ordningen og gjøre den vesentlig mer brukervennlig"

Med andre ord så ligger denne ballen nå kun hos statsråden. Hvis statsråden ønsker det, kan alle fedre selv bestemme når kvoten skal tas ut innenfor tre år etter barnets fødsel. Svært mange familier er derfor avhengig av at statsråden gir klarsignal til at alle som har mistet fedrekvoten får den tilbake, at alle som har klager til behandling får dem innvilget og at alle fedre i fremtiden selv skal kunne velge med god hjelp og støtte fra NAV.

Audun Lysbakken (SV)

Svar

Audun Lysbakken: NAV forvalter foreldrepengeordningen innenfor gjeldende regelverk. Foreldrepenger er en ordning som først og fremst skal gjøre det mulig for foreldrene å være hjemme med barnet det første året. Stønadsperioden skal derfor i utgangspunktet tas ut sammenhengende, og det er bestemte vilkår for utsettelse; foreldrepengeperioden kan bare utsettes ved ferie, sykdom eller heltidsarbeid. Utsettelse, bortsett fra når det gjelder sykdom, krever at foreldrene planlegger hvordan foreldrepengene skal tas ut. Søknad om utsettelse skal foreligge i forkant, slik at NAV har mulighet til å kontrollere at vilkårene er oppfylt. Å åpne opp for at foreldrene kan ta ut foreldrepenger når som helst innen barnet fyller tre år, vil innebære en grunnleggende endring av dagens ordning, og vil kreve lovendring. Som ledd i arbeidet med å forenkle/forbedre foreldrepengeordningen, er vilkårene for utsettelse av foreldrepenger ett av temaene som jeg vil vurdere.

Jeg er svært opptatt av at flest mulig fedre får mulighet til å ta ut fedrekvoten og gjerne mer enn kvoten. Det forutsetter at fedrene kjenner sine rettigheter, og NAV arbeider kontinuerlig med å styrke informasjonen til fedre. NAV har blant annet lansert en egen facebookside for foreldrepenger. Dette arbeidet skal fortsette. Fedre må på sin side forventes å sette seg inn i informasjonen og forholde seg til vilkårene for ordningen, herunder søke i rett tid.

Hensynet til foreldrepengemottakerne tilsier at NAV utviser smidighet der det i kontakt med brukeren kommer fram at mor eller far planlegger å utsette foreldrepengeperioden uten at nødvendige søknader er sendt inn. I brev til NAV 4. juli 2011 har departementet lagt til grunn at kravet om søknad skal anses oppfylt i alle tilfeller der det framgår av den informasjonen familien har gitt NAV, muntlig eller skriftlig, at det planlagte foreldrepengeuttaket i realiteten innebærer en utsettelse av foreldrepenger.

Departementet har og vil fortsatt ha tett dialog med NAV med sikte på en smidig forvaltning av foreldrepengeordningen innenfor gjeldende regelverk.