Skriftlig spørsmål fra Øyvind Håbrekke (KrF) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1945 (2010-2011)
Innlevert: 23.09.2011
Sendt: 26.09.2011
Besvart: 04.10.2011 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

Øyvind Håbrekke (KrF)

Spørsmål

Øyvind Håbrekke (KrF): Statsråden har ved flere anledninger understreket at norske myndigheter fraråder avtaler om bruk av surrogatmor. I sitt svar på skriftlig spørsmål i mars 2011 (Dokument nr. 15:1121 (2010-2011) skriver statsråden: "På denne bakgrunn fraråder norske myndigheter at personer bosatt i Norge inngår og gjennomfører avtaler med surrogatmødre i utlandet."
Kan statsråden bekrefte at dette fortsatt står ved lag?

Begrunnelse

Barne- Likestillings- og Inkluderingsdepartementet sendte 16.09.11 ut pressemelding om surrogati. Der kunngjøres det at man skal se på løsninger for å sikre barn født av surrogatmor i utlandet juridisk. Målet er å skape trygghet og klarhet for barna og deres omsorgspersoner. Det er fornuftig å se på dette. Statsrådens fraråding er imidlertid ikke nevnt i pressemeldingen.
Det vises også til statsrådens kronikk i VG 15. juni i år. Der skriver statsråden: "Norske borgere inngår i økende grad avtaler med surrogatklinikker i andre land. Jeg mener dette er problematisk, ikke minst av hensyn til kvinner i land hvor surrogati er tillatt.".."Det er vanskelig fra norsk side alene å lovregulere handlinger og virksomhet som skjer i utlandet. Likevel mener jeg at problemene med kommersiell surrogati er så store at nordmenn ikke bør bidra til den framvoksende industrien."

Audun Lysbakken (SV)

Svar

Audun Lysbakken: Pressemeldingen av 16. september 2011 som representanten refererer til i sin begrunnelse, gir informasjon om regjeringens arbeid for å sikre de barna som er født av surrogatmor i utlandet, og som allerede er i Norge, rettslig. Parallelt med dette arbeidet, vil regjeringen utrede og vurdere ytterligere lovgivning på feltet for øvrig.

Som redegjort for i mitt svar på spørsmål nr. 1121, reiser nordmenns bruk av surrogatmor i utlandet komplekse juridiske problemstillinger og store etiske dilemmaer. Rådet til norske borgere om ikke å inngå og gjennomføre avtaler med surrogatimødre i utlandet står således ved lag.