Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1947 (2010-2011)
Innlevert: 26.09.2011
Sendt: 26.09.2011
Besvart: 04.10.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Ifølge oppslag i media i dag 26.9.2011 har veimyndighetene åpnet for at flere nye veistrekninger til mrd. av kr. (bl.a. E16 i Bærum og E18 i Askim) er blitt bygget på en måte som gjør at de skades av telehiv. Grunnen er at man helt bevisst har latt være å grave så dypt som kunnskap og egen håndbok krever.
Har statsråden vært kjent med denne praksis, og hva vil statsråden gjøre for å sikre at norske veier bygges med bedre telesikring og bedre fundament for å sikre bedre og lenger holdbarhet?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Det er Statens vegvesen som har ansvaret for å utarbeide tekniske spesifikasjoner og vegnormaler knyttet til vegbygging. Det er også Statens vegvesen som har ansvar for den praktiske oppfølging slik at veiene blir dimensjonert frostsikre.

Som kjent satte Statens vegvesen ned en ekspertgruppe for å vurdere analyser av prøver fra de tre nybygde vegstrekningene der det oppstod telehiv sist vinter. Ekspertgruppen som la fram sin rapport 14. september 2011, har konkludert med at årsakene til telehiv på disse vegstrekningene er sammensatte. Det er registrert både prosjekteringsfeil, mangler ved utførelsen og underdimensjonert drenering, noe som betyr at krav i gjeldende vegnormaler ikke er blitt fulgt. Det er ikke funnet noen sammenheng med at kravene til overbygningstykkelse i normalene ikke er strenge nok.

Ekspertgruppen foreslår en rekke tiltak, både på kort, mellomlang og lang sikt, for å få større sikkerhet for at de veger som blir bygd, har tilfredsstillende kvalitet. Forslagene blir nå vurdert av Statens vegvesen. Så snart Statens vegvesens vurderinger foreligger, vil jeg orientere Stortinget om hvilke konkrete tiltak som vil bli gjennomført.