Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:1956 (2010-2011)
Innlevert: 27.09.2011
Sendt: 28.09.2011
Besvart: 07.10.2011 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Det har vært betydelig uro knyttet til flyttingen av Veterinærhøyskolen til Ås. Utviklingen etter vedtaket synes ikke oppløftende for skolen. Det ser ut til at forutsetningene Stortinget la til grunn for flyttevedtaket er vesentlig endret og at det areal og romprogram som ny skole er tiltenkt beskjæres gang på gang.
Kan jeg derfor be statsråden redegjøre for status når det gjelder flytteprosessen, endringer i forutsetningene Stortinget la til grunn og hvorvidt det kan være grunn til å revurdere hele flyttesaken?

Begrunnelse

Så vidt jeg er kjent med er det skjedd store endringer i prosjektet i forhold til det som var Stortingets forutsetninger:

Flere forhold synes endret i negativ retning for flytteprosjektet:

- Et nytt bygg kan ikke lenger bygges på "Kjerringjordet"
- Et nytt bygg skal nå visstnok ligge der Senter for husdyrfag ligger og dette senteret må rives og plasseres et annet sted
- Merkostnadene ved dette belastes Veterinærhøyskolens bygg og gir dermed betydelige kutt i romprogram og areal
- Ytterligere bygningsmasse på dagens veterinærhøyskole er nå fredet og dermed reduseres verdien på eksisterende bygningsmasse ytterligere.

Det resulterer i at flytteprosjektets samlet blir dyrere enn forutsatt.

Tora Aasland (SV)

Svar

Tora Aasland: Det har gått tre og et halvt år siden Stortinget vedtok å samlokalisere og samorganisere NVH og UMB på Ås og at også Veterinærinstituttet (VI) skulle samlokaliseres med det nye fusjonerte universitetet, jf. St.prp. nr. 30 (2007–2008) og Innst. S. nr. 176 (2007–2008). I perioden etter har det vært en omfattende og konstruktiv prosess fra brukere, Statsbygg og de berørte departementer for å realisere Stortingets vedtak.

I oktober 2008 oppnevnte KD et interimsstyre med representanter fra UMB og NVH, ledet av tidligere rektor ved UiO Arild Underdal. Interimsstyret la 1. mars 2010 fram en anbefaling om videre framdrift, herunder valg av lokalisering på Ås. Videre ble det i mars 2010 oppnevnt et fellesstyre for det nye universitetet som har i oppgave å forberede fusjons- og flytteprosessen. Dette styret ledes av Finn Bergesen jr.

KD ga i desember 2008 Statsbygg i oppdrag å starte arbeidet med planlegging og prosjektering av nye bygg for det nye universitetet og VI og utarbeide et skisseprosjekt. I perioden fra 2008 og frem til i dag har det vært omfattende og krevende prosesser mellom de berørte aktørene for å få til en god og hensiktsmessig samorganisering og samlokalisering. Disse prosessene har omfattet faglig organisering og samarbeid, men også prosesser for å se på hvordan man kan oppnå synergier med hensyn til bruk av infrastruktur som fellesarealer, bibliotek, kantiner og laboratorier slik at en i hovedsak kan holde seg innenfor de arealrammer som ble skissert i St.prp. nr. 30 (2007–2008).

Et eget utvalg har vurdert smittehygieniske forhold. Dette utvalget la fram sin rapport i januar 2009. Utvalget har kommet med smittehygieniske vurderinger om geografisk avstand for å hindre luftsmitte mellom syke og friske dyr, og anbefalinger om etablering av smittesoner for høyrisikomateriale med adgangskontroll og egne smittetransportveier mv. Interimsstyret, VI og Statsbygg har på bakgrunn av smittehensynene anbefalt tomteområdet nordvest for Urbygningen, og jeg har gitt min tilslutning til dette. Tomten som er valgt tilfredsstiller krav til nærhet til eksisterende campus, utvidelsesmuligheter og god håndtering av smitte. Tomten ligger innenfor reguleringsplanen for universitetsområdet og kommer ikke i konflikt med landskapsvern eller Riksantikvarens anbefalinger.

Senter for husdyrforsøk (SHF) er et samarbeid mellom NVH og UMB på undervisning og forskning (avl m.m.) på friske husdyr. Det ligger i dag for nær alle de vurderte tomtene og må flyttes av smittehensyn. I tillegg har EU-forskrifter med tilhørende forskrift om hold av storfe § 7 og 32 medført at bygningene til SHF må gjennomgå en vesentlig oppgradering innen 1. januar 2013. Arealer for dette er ikke forutsatt å gå på bekostning av det nye universitetet.

Jeg vil komme tilbake Stortinget så raskt det lar seg gjøre når kvalitetssikrede tall for prosjektet foreligger og kostnadsramme og forslag til startbevilgning er utarbeidet. Vi forventer at dette skal foreligge i 2013 for å legge til rette for en framdrift som kan muliggjøre en innflytting i 2018.

Jeg glad for representantens interesse for prosjektet og for at han ønsker å sikre seg at Stortingets intensjoner oppfylles og ser fram til å komme tilbake til Stortinget med prosjektet for det nye universitetet på Ås.