Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1958 (2010-2011)
Innlevert: 27.09.2011
Sendt: 28.09.2011
Besvart: 07.10.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Ser statsråden at dersom de forskriftsendringer for persontrafikk og kabotasje høringsnotatet av 23. mars 2011 legger opp til blir gjennomført, vil kunne få store negative ringvirkninger for norsk reiseliv, og vil statsråden ta initiativ til dialog med Nærings- og handelsministeren for å sikre gode og langsiktige rammevilkår for norsk reiselivsnæring, herunder rammevilkårene for utenlandske reisearrangører som opererer i Norge?

Begrunnelse

23.mars 2011 sendte Samferdselsdepartementet ut forslag til endringer i Forskrift 26.mars 2003 nr 402 om internasjonal person- og godstransport, samt kabotasje ut på høring. Høringsfristen ble satt til 12.april 2011.
Intensjonen med forslaget er å harmonisere norsk regelverk med EU/EØS på området.
Forslaget til forskriftsendringer innebærer blant annet at dagens regelverk innen midlertidig kabotasje hvor en utenlandsk transportør kan utføre 3 turer innenfor en periode på 7 dager i Norge ubegrenset i hele kalenderåret, blir endret til maks 1-2 måneder i året.
Konsekvensen blir at ingen utenlandske busser kan kjøre mer enn 30 dager i strekk og maks 45 dager i løpet av ett år i Norge.
Ifølge artikkel i reiselivsavisen 24.september 2011 vil dette kunne medføre at store utenlandske reisearrangører kan droppe Norge som reisedestinasjon, noe som vil kunne få ringvirkninger for andre bransjer, som for eksempel kanselleringer av blant annet flygninger, cruisebåtanløp og hotellovernattinger.
Meningen var at de nye regelendringene skulle tre i kraft i løpet av sommeren 2011. Ifølge Reiselivsavisen har imidlertid reiselivsbransjen signalisert at den ikke har hatt mulighet til å omstille seg til de nye reglene så raskt. Dette har medført at Samferdselsdepartementet har lovet å gå en runde til i saken, men ifølge Reiselivsavisen tyder signalene på at departementet vil gå inn for begrensninger.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Ved forskrift om internasjonal person- og godstransport samt kabotasje, er forordning 12/98, som regulerer kabotasje i persontransport, gjort til en del av norsk rett. Utgangspunktet her er at alle EØS-transportører som har en fellesskapslisens kan utføre kabotasjeoppdrag på midlertidig basis. En fellesskapslisens er en tillatelse for internasjonal persontransport innen hele EØS-området. Det foreligger ingen nærmere presisering av hva som ligger i begrepet midlertidig.

Reglene om kabotasje i persontransport blir videreført i den såkalte vegpakken, som er tre forordninger om markeds- og yrkesadgang innen vegtransport som trer i kraft i EU i desember 2011, og som må implementeres i norsk rett. Disse forordningene vil avløse gjeldende regler på området (bl.a. forordning 12/98).

Dagens regulering av persontransportkabotasje, som sier at utenlandske bussoperatører kan utføre kabotasje på midlertidig basis, er svært vanskelig å kontrollere og medfører i realiteten at utenlandske kjøretøyer kan oppholde seg i Norge hele sommersesongen. På grunn av lavere lønninger til sjåfør, billigere materiell mv., kan de utenlandske operatørene tilby lavere pris enn sine norske konkurrenter.

De siste par årene har Samferdselsdepartementet mottatt en rekke henvendelser fra turbilnæringen om økt konkurranse fra utenlandske aktører. Bussbransjen hevder at deler av turbilmarkedet i sommersesongen utføres av utenlandske busser og at den norske næringen har hatt en markant nedgang i omsetning de siste 3-5 årene. Denne utviklingen gjelder særlig på markedet for innkommende reiser, dvs. utenlandske reiseselskaper som arrangerer faste bussreiser i Norge, samt utflukter for cruisepassasjerer ved anløp i norske havner. Dette markedet er særlig aktivt i perioden mai - september. Bransjen ønsker en klarere regulering av adgangen til å drive persontransportkabotasje i Norge. Adgangen til å drive persontransportkabotasje må holdes separat fra de såkalte rundreisene, d.v.s busser som kommer inn i landet med en gruppe passasjerer for så å transportere disse rundt i landet og deretter reise ut av landet med den samme gruppen. Disse transportene regnes som internasjonal transport og omfattes ikke av kabotasjereglene.

Det er viktig å beholde en levedyktig turbilbransje. Vi erfarer blant annet betydningen av beredskapshensyn ved uforutsette hendelser som for eksempel togstans og askekrise

Ovennevnte er bakgrunnen for at Samferdselsdepartementet den 7. januar 2011 sendte på høring et forslag til en nærmere presisering av begrepet midlertidig persontransportkabotasje. Forslaget, slik det fremgikk av høringen, innebar at retten til slik kabotasje i Norge skulle begrenses til 30 dager sammenhengende og maksimalt 45 dager i løpet av et år. Forslaget innebærer en mer operativ regulering som lar seg kontrollere på en enklere måte.

Høringen avdekket at det er forskjellige syn på departementets forslag til en nærmere definisjon av begrepet midlertidig persontransportkabotasje. Flere av høringsinstansene tok til orde for en strammere definisjon av begrepet midlertidig kabotasje. Blant aktørene i reiselivsbransjen støtter NHO Reiseliv opp om forslaget, mens HSH er imot. Nærings- og handelsdepartementet hadde ingen merknader i høringen. Departementet arbeider nå med å få etablert rasjonelle kontrollordninger knyttet til et opplegg basert på en tidsmessig avgrensing av retten til slik kabotasje i fremtiden.

I forbindelse med departementets håndtering av forslaget holder jeg kontakt med Nærings- og handelsministeren.