Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1959 (2010-2011)
Innlevert: 28.09.2011
Sendt: 28.09.2011
Besvart: 06.10.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Jeg vil gjenta mitt spørsmål fra 2. mai i år:
Hvilke konkrete tiltak vil samferdselsministeren iverksette for å forhindre at nybygde veier etter kort tid må graves opp igjen og utbedres bl.a. på grunn av telehiv?

Begrunnelse

I Aftenposten 26. september 2011 kan man lese at norske veiutbyggere med viten og vilje bryter veidirektoratets anbefalte verdier for hvor dypt man må grave for å unngå telehiv. Begrunnelsen som oppgis er at veidirektoratet selv har laget en liste med langt grunnere dybde i "Vegdirektoratets Håndbok 018" basert på sine erfaringer, og det er disse føringene som norske veiutbyggere følger ved nye veiutbygginger.
I sitt svar på mitt skriftlige spørsmål til samferdselsministeren den 2. mai 2011, "Dokument nr. 15:1327 (2010-2011), skriver samferdselsministeren at hun avventer Statens vegvesens redegjørelse før hun tar stilling til eventuelle tiltak for å forhindre telehiv på nybygde veier. Denne rapporten kom for en uke siden, og en av konklusjonene er at veiene må graves opp igjen hvis de skal bli helt bra. Gruppen mener en årsak til feilene er manglende kompetanse både i Veivesenet og hos entreprenører.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Ekspertgruppa som ble satt ned for å vurdere analyser av prøver fra de tre nybygde vegstrekningene der det oppstod telehiv sist vinter, la fram sin rapport 14. september 2011. I rapporten blir det konkludert med at årsakene til telehiv på disse vegstrekningene er sammensatte. Det er registrert både prosjekteringsfeil, mangler ved utførelsen og underdimensjonert drenering, noe som betyr at krav i gjeldende vegnormaler ikke er blitt fulgt. Det er ikke funnet noen sammenheng med at kravene til overbygningstykkelse i normalene ikke er strenge nok.

Ekspertgruppen foreslår en rekke tiltak, både på kort, mellomlang og lang sikt, for å få større sikkerhet for at de veger som blir bygd, har tilfredsstillende kvalitet. Forslagene blir nå vurdert av Statens vegvesen. Så snart Statens vegvesens vurderinger foreligger, vil jeg orientere Stortinget om hvilke konkrete tiltak som vil bli gjennomført.

Jeg vil understreke at det ikke er telehiv på hele de tre nybygde vegstrekningene, men at det er mer punktvise problemer. Ekspertgruppen mener at vegoverbygningen må skiftes ut på disse punktene dersom problemene skal elimineres fullt ut. Samtidig blir det påpekt at et så omfattende tiltak vil medføre store ulemper for trafikkavviklingen. I første omgang utføres derfor noen enkle og mindre kostnadskrevende tiltak som nedfresing av ujevnt vegdekke, reasfaltering og tilleggsdrenering. Statens vegvesen vil vurdere effekten av disse tiltakene før ytterligere tiltak vurderes.