Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:1964 (2010-2011)
Innlevert: 29.09.2011
Sendt: 30.09.2011
Besvart: 04.10.2011 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): En rekke mindre og mellomstore bedrifter stilles overfor en rekke forskjellige problemstillinger i forbindelse med at det skal gjennomføres et generasjonsskifte. Dette gjelder selvfølgelig også bedriftene innen fiskerinæringen. Det er imidlertid et faktum at de som driver med fiskebåtrederi også møter andre særegne krav som f.eks. et bostedskrav i registerkommunen dersom en foretar et generasjonsskifte. Dette gjelder ikke ved arv.
Mener statsråden at dette er rimelig eller vil dette bli endret?

Begrunnelse

Undertegnede har tidligere tatt opp med statsråden i Stortinget problemstillingen knyttet il at en ved et generasjonsskifte i et fiskebåtrederi kan bli stilt overfor et krav om at den som blir hovedeier i selskapet skal ha bostedsadresse i den kommunen rederiet er hjemmehørende. Dette skaper store problemer for de som blir rammet av denne regelen som må fremstå som svært urimelig. Dersom det blir foretatt en eierendring i form av arv etter dødsfall så vil dette bostedskravet ikke bli gjort gjeldende. Dette styres av en gjeldende forskrift som er utarbeidet og trådte i kraft for mange år siden. Jeg tillater meg å spørre om statsråden enten har, eller vil foreta seg noe i denne saken.

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Representanten viser i sitt spørsmål til at det gjelder særegne krav ved generasjonsskifte, som ikke gjelder ved arv. Jeg antar at det er regelen om fylkesbinding ved salg av fartøy for fortsatt drift som representanten sikter til.

Jeg vil innledningsvis knytte noen oppklarende kommentarer til hvordan regelen om fylkesbinding er utformet. Regelen gjelder i dag kun i to fartøygrupper; kystflåtens fiske etter torsk, hyse og sei med fartøy som har mindre enn 500 kbm. lasteromsvolum og som fisker med konvensjonelle redskap nord for 62 grader nord og for fisket etter torsk, hyse og sei mv. for konvensjonelle havfiskefartøy. I alle andre fiskerier gjelder ikke fylkesbindingen.

Fylkesbindingen innebærer at et fartøy med deltakeradgang i en av de to nevnte gruppene, som hovedregel ikke kan selges for fortsatt drift fra ett fylke til et annet. Hovedregelen er at kjøper og selger av fartøyet skal ha vært ført i fiskermanntallet i samme fylke i minst 12 måneder før kjøpet finner sted. Det er således ikke riktig som representanten skriver, at bostedskravet gjelder i forhold til kommune. Den gjelder kun i forhold til fylke.

Regelen gjelder i utgangspunktet ved alle former for overdragelse av fartøy, herunder ved generasjonsskifte, men det er gjort unntak for arv ved dødsfall. Regelen er heller ikke til hinder for at fartøyeier selv flytter til et annet fylke og tar med seg fartøyet. I slike tilfelle er det ikke snakk om overdragelse av fartøy. Det gjelder dessuten noen andre unntak fra fylkesbindingen, for eksempel gjøres den av distriktsmessige hensyn ikke gjeldende når fartøy selges/overføres til Nord-Troms og Finnmark.

Formålet med fylkesbindingen er å motvirke at den relative geografiske fordelingen av de konvensjonelle torskekvotene endres ved at fartøy selges til andre fylker.

Jeg mener at fylkesbindingen har en viktig funksjon. Ved at den bidrar til å opprettholde den relative fordelingen av de konvensjonelle torskefartøyene mellom fylkene, er fylkesbindingen av betydning for verdiskapningen og sysselsettingen flere steder langs kysten, og særlig i Nord-Norge. Jeg ønsker fremdeles å beholde fylkesbindingen som et virkemiddel for å sikre bosetting i disse kystsamfunnene, og har derfor ingen planer om å endre disse reglene.