Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1968 (2010-2011)
Innlevert: 30.09.2011
Sendt: 30.09.2011
Besvart: 12.10.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Kan helse - og omsorgsministeren berolige befolkningen i Asker og Bærum ved å bekrefte at Drammen sykehus og Bærum sykehus skal være likeverdige sykehus, og at Bærum sykehus fortsatt skal være et velfungerende lokalsykehus?

Begrunnelse

Vestre Viken har tidligere varslet at de vil samle de fleste spesialiserte behandlingstilbud på Drammen sykehus. Poenget blir ytterligere forsterket gjennom det ferske strategidokumentet.
I Budstikka torsdag 29. sep. 2011 kan vi lese at Bærum sykehus mister flere spesialiserte behandlingstilbud. Sykehuset får ikke lenger poliklinikk for barn, Bærum sykehus blir det eneste sykehuset uten poliklinikk for barn. Nukleærmedisin samles i Drammen, finnes i dag både i Bærum og Drammen. Dokumentet viser at Akuttpsykiatri fjernes fra Blakstad, det legges enten både til Bærum og i Drammen, eller kun ved ett av sykehusene. Nevrologisk er blitt vurdert lagt både til Bærum og Drammen, men avdelingen blir i Drammen.
Det kirurgiske tilbudet blir vesentlig redusert. Vaktordningen innen spesialiserte kirurgiske fag fjernes fra Bærum og samles i Drammen. Bærum skal ikke være traumesykehus. Urologisk kreftkirurgi, som i dag blant annet utføres på Bærum og i Drammen, skal samles i Drammen. Sykdom i kjertel som i dag opereres ved Bærum og Drammen skal nå samles i Drammen.
Ved å fjerne en rekke oppgaver som finnes på Bærum sykehus i dag innen kirurgiske fag så forsvinner også et fagmiljø som til sammen utgjør en enhet. Man vil miste verdifull rekruttering av kompetanse, og dermed vil gjenværende tilbud ytterligere svekkes.
Tillitsvalget i Akershus legeforening Øyvind Kristensen sier til Budstikka at dette er på mange måter er veien til nedleggelse av Bærum sykehus som lokalsykehus.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Jeg kan forsikre representanten om at vi fortsatt har behov for et sterkt Bærum sykehus.

De politiske føringene for organisering av sykehusene er nedfelt i regjeringsplattformen (Soria Moria II), Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015) og i oppdragsdokumentet til de regionale helseforetakene.

I henhold til Nasjonal helse- og omsorgsplan skal en fremtidig sykehusstruktur bygge på bedre samarbeid og arbeidsdeling mellom sykehus. Utgangspunktet skal være at befolkningen i helseforetakenes opptaksområde gis et helhetlig og kvalitetsmessig godt spesialisthelsetjenestetilbud, der de enkelte sykehusene har avklart arbeidsfordeling, samarbeider tett og er i god dialog med kommunene. Befolkningen skal sikres nærhet til akuttfunksjoner og fødetilbud.

På denne bakgrunn har helseforetakene, i dette tilfellet Vestre Viken HF, stor frihet til å finne gode løsninger lokalt.

Helse Sør-Øst RHF har informert meg om at Vestre Viken HF har fått i oppdrag å utarbeide en plan for framtidig oppgave- og funksjonsfordeling i sitt sykehusområde. I planarbeidet er det etablert rutiner og organer for medvirkning for ansatte, brukere, kommunehelsesamarbeidet og øvrige regionale aktører. Det skal gjennomføres bred høringsprosess i perioden fram til planlagt styrebehandling i desember 2011.

Førende prinsipper for utredningsarbeidet ble behandlet av styret i Vestre Viken HF i januar 2011. Som en del av disse føringene slås det fast følgende: ”Utredningen skal legge til grunn at Drammen sykehus fortsatt skal være områdesykehus for Vestre Viken”, men videre ble det presisert at: ”Det legges til grunn for utredningsarbeidet at bygningsmessig kapasitet ved Bærum sykehus skal utnyttes og at Bærum sykehus skal være et lokalsykehus med akuttfunksjoner og fødeavdeling. Det legges til grunn at Bærum sykehus/Martina Hansens hospital skal ha områdefunksjoner for Vestre Viken og det skal legges fram flere alternativer for dette”.