Skriftlig spørsmål fra Øyvind Håbrekke (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1974 (2010-2011)
Innlevert: 30.09.2011
Sendt: 03.10.2011
Besvart: 14.10.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Øyvind Håbrekke (KrF)

Spørsmål

Øyvind Håbrekke (KrF): Det ble i foretaksmøtene i januar 2011 stilt krav om at de regionale helseforetakene i samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene skal redusere andelen deltid i helseforetakene med minst 20 prosent i løpet av 2011.
Vil statsråden videreføre kravet til helseforetakene om 20 prosent reduksjon i 2012, og kan statsråden gjøre rede for hvordan utviklingen har vært i de ulike regionene i 2011 og for hvordan regjeringen følger opp kravet?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Som representanten viser til, ble det i foretaksmøtene i januar 2011, stilt krav til at de regionale helseforetakene i samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene skal redusere andelen deltid i helseforetakene med minst 20 prosent i løpet av 2011. Deltid kan ha flere uheldige konsekvenser både for den enkelte arbeidstaker og rekrutteringen til yrket, men også for en god bruk av arbeidskraften og kontinuitet i tjenestetilbudet. Som en konsekvens av at de fleste i deltidsstillinger er kvinner, har problemstillingen også et viktig likestillingsaspekt.

Jeg har tillit til og forventer at de regionale helseforetakene og arbeidstakerorganisasjonene i samarbeid finner fornuftige løsninger - og at de gjennom en god prosess og en god dialog kan komme frem til tiltak som kan redusere andelen deltid, og som partene og sektoren samlet sett er tjent med.

De regionale helseforetakene rapporterer månedlig til departementet om utviklingen og om hvilke tiltak som iverksettes for å redusere andelen deltid. Rapporteringen hittil i år viser at gjennomsnittlig stillingsprosent og andelen deltid for ansatte i faste stillinger er uendret eller svakt redusert i 2011 ved alle de fire regionale helseforetakene.

De regionale helseforetakene har forankret arbeidet med å redusere andelen deltid i helseforetakenes ledelse og videre ned i organisasjonene. Det er identifisert ulike tiltak på arbeidsgivers hånd som kan bidra til å redusere andelen deltid, som for eksempel bruk av fortrinnsrett ved nyansettelser, bruk av post- / avdelings- /klinikkovergripende stillinger, bruk av intern vikartjeneste, endrede arbeidstidsordninger og forbedrede arbeidstidsplanleggingssystemer. Ett viktig tiltak er at hver av de ansatte som er i deltidsstillinger kontaktes. Hensikten er å kartlegge årsaken til at de er i deltidsstillinger, og de er også forespurt om og eventuelt når de ønsker å øke sin stillingsandel.

De regionale helseforetakene skal orientere meg om denne kartleggingen i løpet av måneden. Jeg kan forsikre om at jeg fortsatt vil følge opp de regionale helseforetakenes arbeid på området.