Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1975 (2010-2011)
Innlevert: 30.09.2011
Sendt: 03.10.2011
Besvart: 10.10.2011 av forsvarsminister Grete Faremo

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): HVs rolle diskuteres både etter det som skjedde 22.7.11 og i mer generelle termer. Poenget er at HV har definerte oppgaver de skal løse i gitte situasjoner. For å oppnå nødvendig kunnskap og kvalitet, er øving helt avgjørende.
Hvor mye vil det koste dersom man skulle trene hele HVs områdestruktur på nasjonalt nivå og slik sørge for at de gitte mål er realistiske og ikke bare en politisk ambisjon?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Det er politiet som har ansvar for å sikre viktige objekter mot kriminelle handlinger, herunder terroranslag. Forsvaret kan, etter anmodning, bistå politiet. Heimevernet (HV) har en sentral rolle i slik bistand. HV har i dag et territorielt ansvar, og skal i tillegg kunne løse andre oppgaver som blant annet vakthold og sikring av objekter og infrastruktur, forsterket grensevakt og styrkebeskyttelse av nasjonale styrker og allierte forsterkninger.

Det er nødvendig med regelmessig trening og øving for å kunne løse oppdragene på en tilfredsstillende måte. I påvente av de forventede resultatene av tiltakene i inneværende langtidsplan, ble det i 2009 foretatt en midlertidig reduksjon i øvingsaktiviteten i HV. I de påfølgende år har regjeringen iht. vedtatte langtidsplan økt treningen av områdestrukturen årlig, og har hele tiden hatt som målsetting å trene minimum 50 prosent av områdestrukturen hvert år fra og med 2012.

Innen utgangen av 2011 vil minimum 45 prosent av områdestrukturen være øvd. I inneværende års budsjett er utgiftene til øving av områdestrukturen på om lag 90 mill. kroner. I budsjettet for 2012 er det lagt opp til at minimum 50 prosent av områdestrukturen skal øve for om lag 100 mill. kroner. Dette er helt i tråd med grunnlaget for gjeldende langtidsplan.

HV er tilført materiell i perioden 2009–2010 for omlag 290 mill. kroner, og mer materiell er på vei inn i strukturen. Dette vil bidra til å heve kvaliteten ytterligere på områdestrukturen, øke den operative evnen og motivasjonen til personellet.