Skriftlig spørsmål fra Rigmor Andersen Eide (KrF) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:1 (2011-2012)
Innlevert: 01.10.2011
Sendt: 03.10.2011
Besvart: 05.10.2011 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Rigmor Andersen Eide (KrF)

Spørsmål

Rigmor Andersen Eide (KrF): Vil Fiskeri- og kystdepartementet vurdere en endring av strukturkvoteordningen fra dagens 2+2 (alternativt 3+1) kvoter til 3+3 kvoter?

Begrunnelse

Bakgrunnen for spørsmålet er flere henvendelser angående strukturkvoteordningen for fiskefartøyer. Regjeringen Bondevik II endret strukturkvoteordningene for kystfiskeflåten i 2003 og for havfiskeflåten i 2005. Regjeringen Bondevik II gikk inn for en kvoteordning med 3+3 kvoter. I Strukturmeldingen fra 2007(St. meld 21, 2005-2007) ble kvoteordningen endret til 2+2 kvoter, alternativt 3+1 kvoter.
Næringen har flere ganger gitt uttrykk for at dagens kvotesystem gir for lite driftsgrunnlag med svekket økonomi for den enkelte fisker som resultat. Store deler av fiskeflåten må fornyes de neste årene, samt at lønnskostnadene har økt. Dette gjør at den økonomiske situasjonen forverres.

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Regjeringens strukturpolitikk er beskrevet i St. Meld. Nr. 21 (2006–2007) Strukturpolitikk for fiskeflåten. Denne politikken ligger fast. Den omfatter også kvotetaket for kystfartøy over 15 meter som representanten stiller spørsmål ved, og som er beskrevet nærmere i stortingsmeldingens kap. 4.5.2.

Jeg har jevnlige møter med næringen, og registrerer at det er delte oppfatninger om hvordan strukturkvoteordningene bør utformes. Kvotetakene ble satt for å balansere ulike hensyn som ønskes ivaretatt. Jeg vil fortsatt ha oppmerksomhet på spørsmålet om hva som er nødvendig for å legge til rette for en utvikling som sikrer lønnsomhet og fornying i fiskeflåten innenfor rammen av dagens strukturpolitikk.