Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:4 (2011-2012)
Innlevert: 03.10.2011
Sendt: 04.10.2011
Besvart: 21.10.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Jeg viser til svar på spørsmål 1915 om utviklingen av kollektivandelen innen persontransport i Bergen etter 1 år med Bybane. Svaret er uklart. Jeg spør derfor på nytt med presisering.
Kan statsråden oppgi kollektivandel i Bergen før oppstart av Bybanen og etter 1 år med drift av Bybanen hhv totalt i Bergen, i Bergen syd og i bybanetrasseen Nesttun – Bergen, samt prognoser for kollektivandelene for årene 2012, 2013, 2014 og 2015 alt i forhold til forutsetningene i Bergensprogrammets Bybaneprosjekt?

Begrunnelse

Jeg legger til grunn at både total persontransport og fordeling på hhv bil, buss, jernbane og Bybane blir oppgitt slik at tallene kan etterprøves.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Samferdselsdepartementet har vært i kontakt med Hordaland fylkeskommune, som ansvarlig myndighet for kollektivtransporten i Bergen. Hordaland fylkeskommune opplyser at det ikke foreligger reisevaneundersøkelser som fullt ut gir grunnlag for svar på det representanten Sortevik spør om. Slike undersøkelser ble gjennomført i 2001 og 2008. Dette er svært kostbare undersøkelser, men ifølge Statens vegvesen og kommunen vil det bli gjennomført en ny undersøkelse om noen år.

Hordaland fylkeskommune opplyser imidlertid om passasjervekst i kollektivtrafikken i hele Bergensområdet. Antall påstigninger på Bybanen første år (juni 200-juni 2011) er ca. 5,1 mill. Prognoser for 2011 er ca. 6,2 mill. Det er likevel for tidlig å si noe om det høye passasjerantallet har gitt økt kollektivandel, opplyser Hordaland fylkeskommune.

Det foreligger ikke prognoser for kollektivandeler i årene framover. Så langt Bergen kommune kjenner til, foreligger det heller ikke konkrete mål i Bergensprogrammet om en bestemt kollektivandel innenfor byområdet. Både Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune har imidlertid fattet vedtak om at all framtidig trafikkvekst skal skje med miljøvennlige transportformer (kollektivtransport, sykkel eller gange). Bergen bystyre vedtok 22. januar 2007 at det er et mål for 2020 å øke kollektivreisene med 50 %. Dette har Hordaland fylkeskommune (og SKYSS) sluttet seg til.