Skriftlig spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:5 (2011-2012)
Innlevert: 03.10.2011
Sendt: 04.10.2011
Besvart: 11.10.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Kari Kjønaas Kjos (FrP)

Spørsmål

Kari Kjønaas Kjos (FrP): Hva mener statsråden er akseptabel ventetid på repereasjon og vedlikehold av nødvendige hjelpemidler fra Nav hjelpemiddelsentral for personer som har varig hjelpemiddelbehov, og vil statsråden foreta seg noe for å sikre at ventetiden ved Nav hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus går ned?

Begrunnelse

I Romerikes blad fredag 30. sept. står flere personer frem og forteller om uakseptable lange ventetider for å få tilgang til nødvendige hjelpemiddelapparat fra Nav hjelpemiddelsentral. Pårørende til personer med ulike funksjonsnedsettelser varsler om ventetid på over 6 mnd. for helt nødvendige hjelpemidler. Nav hjelpemiddelsentral opplyser i den samme artikkelen at pågangen i perioder er nesten dobbelt så stor som det er kapasitet til etter nedbemanning på 16 stillinger det siste året. Nå viser det seg altså at dette i stor grad går ut over de som har behov for hjelpemidler.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Representanten Kjos stiller spørsmål vedrørende ventetid på reparasjon og vedlikehold av hjelpemidler ved NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus.

Arbeids- og velferdsetatens egne mål for normert saksbehandlingstid for reparasjoner og vedlikehold av hjelpemidler er på tre uker. Minst 75 prosent av både søknader og reparasjoner skal behandles innenfor denne tiden. I tillegg kommer en normal leveringstid på 3 uker. Arbeids- og velferdsetaten har også utarbeidet interne retningslinjer for prioritering av reparasjoner. Såkalte førsteprioritets-reparasjoner (også kalt akutt reparasjoner) skal løses innen 24 timer, mens de som krever noe lengre tid skal løses innen sju dager. Særlig kompliserte saker, eller de tilfellene der brukeren for eksempel er bortreist i forbindelse med sykehusinnleggelse, løses etter nærmere avtale med brukeren.

Hva som skal klassifiseres som en akuttreparasjon, avhenger av brukerens situasjon. Hvorvidt en reparasjon faller inn i denne kategorien vurderes normalt i en dialog med den enkelte brukeren. Det er videre innført en telefonvaktordning for akutte henvendelser utenom vanlig arbeidstid.

Jeg har vært i kontakt med Arbeids- og velferdsdirektoratet for å få en nærmere redegjørelse for utfordringene ved NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus.

I forbindelse med flytting og samlokalisering av NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus til nye lokaler i januar 2011, oppstod det enkelte oppstartsproblemer. Årsaken til dette er blant annet innføring av nye arbeidsrutiner, innføring av nytt sentralt posthåndteringssystem og innføring av sentral ordning for bestilling av hjelpemidler. Når disse endringene kom på samme tid, medførte dette midlertidige utfordringer i forhold til hjelpemiddelsentralens leveranser til brukerne. Hjelpemiddelsentralen har iverksatt nødvendige tiltak i form av ytterligere opplæring og omfordeling av arbeidsoppgaver.

I følge Arbeids- og velferdsdirektoratet har tiltakene som er gjennomført gitt resultater, og søknader og bestillinger blir nå behandlet etter hvert som de kommer inn til hjelpemiddelsentralen. Etterslepet ligger nå på utsendelse av varer fra lageret. Der settes det inn ekstra ressurser for å få ut hjelpemidlene, og hjelpemiddelsentralen regner med å være à jour ved utgangen av året.

Jeg har fått rapportert fra Arbeids- og velferdsetaten at ventetiden på reparasjoner også skyldes at delebestillinger har hopet seg opp. Tiltak er nå iverksatt, og reparasjoner vil bli utført løpende fremover. Fra 1. januar til 31. august har NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus mottatt 524 hasteoppdrag, som skal være løst innen en dag, og 83 prosent av disse ble løst innen fristen. I samme periode ble det innmeldt 5 405 oppdrag som skal løses innen en uke. 72 prosent av disse ble løst innen fristen.

Hjelpemiddelsentralens kundesenter har kapasitet til å besvare om lag 500 telefoner innen 30 sekunder per dag. På grunn av stor saksmengde, har ekstra mange brukere tatt kontakt for å spørre om når hjelpemidlet kommer. Hjelpemiddelsentralen har derfor i en periode hatt opp mot 900 telefonsamtaler fra brukere per dag, og disse har måttet vente noe lenger på svar.

Jeg har tiltro til at NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus fremover vil kunne bistå brukerne med behov for reparasjon og vedlikehold av hjelpemidler innenfor de krav som er satt til saksbehandlingen. Jeg vil også følge utviklingen på dette området tett på landsbasis i tiden framover. Det er ikke akseptabelt at brukere må vente så lenge som i dag med å få sine hjelpemidler reparert.