Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:6 (2011-2012)
Innlevert: 03.10.2011
Sendt: 04.10.2011
Besvart: 12.10.2011 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): En ny norsk studie viser at norske legestudenter mener de ikke får god nok undervisning i etikk ved svangerskapsbrudd. Legestudentene mener også at det ikke gis tilstrekkelig tilbud om å observere et abortinngrep.
Dersom statsråden finner dette uheldig, hva tenker statsråden å gjøre med det?

Begrunnelse

En studie publisert 20. september i Tidsskrift for Den norske legeforening, som kartlegger norske medisinstudenters holdning til selvbestemt abort, viser at 27,5 % av legestudentene ønsker å benytte seg av reservasjonsretten når de blir praktiserende leger.
Rundt en tredjedel av studentene i undersøkelsen var også misfornøyd med etikkundervisningen ved svangerskapsavbrudd. I Bergen var halvparten av studentene misfornøyd med undervisningen på dette feltet. Siden så mange påpeker mangler, mener forskerne at den delen av undervisningen bør utvides.

Tora Aasland (SV)

Svar

Tora Aasland: Jeg viser til spørsmål til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentanten Laila Dåvøy om legestudenters kunnskap om etikk forbundet med svangerskapsavbrudd. Det refereres til en undersøkelse gjort av Legeforeningen, der man fant at en tredjedel av legestudentene var misfornøyde med etikkundervisningen knyttet til svangerskapsavbrudd.

Jeg er opptatt av at helseprofesjonene får god opplæring i etisk refleksjon rundt sitt yrke, og forventer at det blir gjort vurderinger rundt dette i forbindelse med Legeforeningens undersøkelse. Jeg er ansvarlig for den overordnede styringen av høyskoler og universiteter, men har etter Universitets- og høyskoleloven ikke myndighet til å regulere det faglige innholdet i medisinutdanningen. Det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning setter imidlertid krav til at studenter i høyere utdanning skal ha læringsutbytte også når det gjelder etiske problemstillinger. Institusjonene, som utarbeider det faglige innholdet i utdanningene, må derfor kontinuerlig vurdere utdanningene i lys av ny og relevant kunnskap.