Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:8 (2011-2012)
Innlevert: 04.10.2011
Sendt: 04.10.2011
Besvart: 11.10.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Vigdis Giltun (FrP)

Spørsmål

Vigdis Giltun (FrP): Langtidsarbeidsledige som deltar på et kvalifiseringsprogram får fast stønad med eventuelt barnetillegg, og skal på lik linje med arbeidstakere sykemeldes, eller ha gyldig sykdom ved fravær.
På hvilken måte følges sykefravær opp hos deltakerne, og mister deltakerne retten til kvalifiseringsstønad hvis de har hyppige udokumenterte fravær eller langtidssykemelding slik at de ikke følger programmet?

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: God oppfølging av den enkelte deltaker er et av de viktigste elementene i kvalifiseringsprogrammet, og fremheves både av NAV-kontorene og brukerne som avgjørende for et vellykket program. Kvalifiseringsprogrammet inneholder en rekke ulike tiltak, og det kan også settes av tid til helsehjelp, trening og annen helserelatert aktivitet. Oppfølgingen vil ha sammenheng med hvordan deltakeren oppfyller sine forpliktelser, om tiltakene fungerer etter hensikten og til generell progresjon mot målet om å komme i arbeid. Oppfølgingen kan også omfatte registrering av utvikling i deltakerens helsetilstand dersom dette har betydning for gjennomføringen av programmet. Om sykefraværet går ut over egenmeldingsperioden, uten at det leveres legeerklæring, vil det ligge i oppfølgingen å ta dette opp med deltakeren.

I Ot.prp. nr. 70 (2006-2007) vises det under punkt 7.2.2.2 til at deltakere i kvalifiseringsprogram skal være underlagt samme regelverk som deltakere i introduksjonsprogram mht. fravær og permisjoner. Dette regelverket bygger igjen på det som gjelder ordinære arbeidstakere, men med enkelte tilpasninger.

Udokumentert fravær får konsekvenser for stønadsnivået. I § 36 i lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen står det at ved fravær som ikke skyldes sykdom eller andre tvingende velferdsgrunner, og som det ikke er gitt tillatelse til, reduseres stønaden, slik at det ikke gis stønad for de dagene fraværet har vart. Jeg legger til grunn at NAV-kontorene følger loven på dette området.

Det er ikke gitt presise regler om konsekvensene av lang tids sykmelding. I utgangspunktet er sykmelding ikke en grunn til å stanse programmet, heller ikke når den blir langvarig. Avhengig av årsaken til sykmeldingen, kan det være behov for å revurdere programmets innhold, og om arbeid fortsatt er et realistisk mål. Vurderingen kan få som konsekvens at programmet avsluttes.