Skriftlig spørsmål fra Karin Yrvin (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:10 (2011-2012)
Innlevert: 04.10.2011
Sendt: 05.10.2011
Besvart: 14.10.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Karin Yrvin (A)

Spørsmål

Karin Yrvin (A): Vil statsråden arbeide for at det i rammeavtalen med Norsk Psykologforening kommer inn en formulering om at avtalespesialistene skal bidra til en hensiktsmessig samhandling med helseforetakene i forbindelse med behov for å utrede/behandle pasienter som har ventet lenge?

Begrunnelse

Alt helsepersonell, både leger og psykologer, er etter helsepersonelloven § 7 pålagt å gi øyeblikkelig hjelp. En del mennesker som trenger hjelp, har ventet lenge på det selv om de kanskje har tilstander som en skulle hatt hjelp for tidligere.
Det er en viss forskjell i rammeavtalen for leger og den for psykologer som er inngått mellom de regionale helseforetakene og henholdsvis Den norske legeforening og Norsk psykologforening. I rammeavtalen med Den norske legeforeningen heter det i § 6.1 sjette ledd at avtalespesialistene skal bidra til hensiktsmessig samhandling med helseforetakene i forbindelse med behov for å utrede/behandle pasienter som har ventet lenge. I rammeavtalen med Norsk Psykologforening er det ikke tatt inn noe slikt krav.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Et av målene i Samhandlingsreformen er at pasienter og brukere møter en helsetjeneste som er preget av god samordning, kontinuitet og helhetlig behandling. Dette er viktige forutsetninger for god behandlingskvalitet, spesielt når det gjelder pasienter med langvarige og sammensatte behov.

I § 6.1 sjette ledd av rammeavtalen mellom de regionale helseforetakene og Norsk Psykologforening om spesialistpraksis i klinisk psykologi står det:

Psykologen skal bidra til hensiktsmessig samhandling med HF i forbindelse med behov for å utrede/behandle pasienter. RHF tilrettelegger for gjensidighet i slik samhandling bl.a. gjennom samarbeidsutvalget (psykologene) og bruk av styringsdokumenter (HF).

Denne formuleringen innebærer at psykologspesialistene skal bidra til hensiktsmessig samhandling med helseforetakene for alle pasientgrupper, herunder pasienter som har ventet lenge. I tillegg ble de regionale helseforetakene i Oppdragsdokumentet for 2009 pålagt å etablere rutiner/systemer i den offentlige spesialisthelsetjenesten som innebærer at henvisninger til spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern blir koordinert, slik at pasienter slipper å henvende seg til flere tjenesteytere for å få hjelp.

Det er derfor viktig at psykologspesialistene prioriterer på en måte som gjør at pasienter som har et stort og snarlig behov for hjelp får behandling så raskt som mulig, og at dette gjøres i tett samarbeid med øvrig spesialisthelsetjeneste.