Skriftlig spørsmål fra Per Arne Olsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:15 (2011-2012)
Innlevert: 04.10.2011
Sendt: 05.10.2011
Besvart: 14.10.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Per Arne Olsen (FrP)

Spørsmål

Per Arne Olsen (FrP): Vil statsråden akseptere nedbygging av rehabiliteringsinstitusjoner i helseforetakene i en tid der det er en uttalt målsetning å styrke habilitering og rehabilitering, eller vil statsråden straks gripe inn for å sikre velfungerende rehabiliteringsinstitusjoner som eksempelvis Mork rehabiliteringssenter?

Begrunnelse

Det nye helseforetaket Helse Møre og Romsdal er tiltross for betydelige utfordringer knyttet til sammenslåing av 2 helseforetak til et nytt pålagt betydelige økonomiske innsparinger. Detter har satt det nye helseforetaket i en svært krevende situasjon og mens signalene om omstillingsmidler til Helse Sørøst har kommet, har det ikke vært gitt tilsvarende signal i de andre helseforetakene.
De siste ukene har debatten om kutt i rehabiliteringsinstitusjoner stått på dagsorden. Jeg har tidligere besøkt Mork rehabiliteringssenter I Volda kommune som nå er ett av de stedene som er truet av kuttene i helseforetaket.
Fremskrittspartiet reagerer sterkt på at det i en tid der man er i ferd med å innføre samhandlingsreformen, bygger ned rehabiliteringskapasiteten. Statsråden har selv uttalt at betre habilitering og rehabilitering er et av de viktigste tiltakene for å få bedre helsetjenester. Da fremstår det som svært lite gjennomtenkt om man samtidig bygger ned velfungerende rehabiliteringsinstitusjoner.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Rehabilitering innenfor helsetjenesten skjer både i kommunen og i spesialisthelsetjenesten.

Rehabilitering i spesialisthelsetjenesten skjer i sykehus, både i avdelinger for fysikalsk medisin og rehabilitering og i andre avdelinger, i poliklinikker, gjennom rehabiliteringsteam og lærings- og mestringssentre, og i private opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjoner.

Rehabiliteringsfeltet har gjennomgått en faglig utvikling de senere årene. Videre har behovet for rehabilitering endret seg for noen pasientgrupper. For eksempel kan behovet for rehabilitering for ortopediske pasienter være mindre enn tidligere på grunn av mer skånsomme operasjonsmetoder. Generelt er det en utvikling mot mer lokalbasert og poliklinisk rehabilitering for mange pasientgrupper.

De regionale helseforetakene har inngått avtaler med en rekke private opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjoner, og som følgelig er en del av spesialisthelsetjenesten. Gjennom avtaleinngåelsene stilles det krav om blant annet kvalitet. I 2006 var den øremerkede bevilgningen til kjøp av tjenester fra private opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjoner 1 020 mill. kroner. Fra 2010 ble de øremerkede midlene videreført i rammen til de regionale helseforetakene. 12010 kjøpte de regionale helseforetakene tjenester fra private opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjoner for om lag 1 490 mill. kroner, inkludert tjenester innenfor "Raskere tilbake"- ordningen.

For å få til en god rehabiliteringsprosess må de ulike tilbudene være koordinerte og være basert på felles målsettinger. Dette innebærer samarbeid mellom ulike aktører i kommunen, samarbeid mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten og samarbeid mellom ulike faggrupper og evt. enheter innenfor spesialisthelsetjenesten. Samhandlingsreformen har som intensjon samarbeid og samhandling i tjenesteytingen. Dette fokuset er særlig viktig for å få til et godt rehabiliteringstilbud til den enkelte. Opphold i institusjon kan være et viktig tilbud i en rehabiliteringsprosess. Det er det regionale helseforetaket som må vurdere det helhetlige tilbudet i regionen, og organiseringen av tilbudet.

Gjennom oppdragsdokumentene for 2010 er det gitt signaler om at de regionale helseforetakene skal sørge for at alle som ha behov for rehabiliteringstjenester på spesialisert nivå skal motta slike tjenester til riktig tid. Mork Rehabiliteringssenter er en avdeling under medisinsk klinikk i Helse Møre og Romsdal HF. Andre institusjoner innenfor helseforetaket er Nevrohjemmet Rehabiliteringssenter og Aure Rehabiliteringssenter. Det er Helse Midt-Norge RHF sitt ansvar sammen med det lokale helseforetaket, å vurdere innholdet i disse tjenestene og å se disse tjenestene i en helhetlig sammenheng i regionen.