Skriftlig spørsmål fra Åse Michaelsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:19 (2011-2012)
Innlevert: 05.10.2011
Sendt: 06.10.2011
Besvart: 12.10.2011 av justisminister Knut Storberget

Åse Michaelsen (FrP)

Spørsmål

Åse Michaelsen (FrP): Er statsråden enig i at narkotikamisbruk i fengselet skal anmeldes?

Begrunnelse

I fengsel i dag er det vanlig at en innsatt som avgir urinprøver som tester positivt på narkotika ikke straffeforfølges. Istedenfor blir det gitt en reaksjon på brudd som ofte ligger på 8-10 dager tap av fritidsfellesskap, hvilket betyr at de må være på cella fra middag til morgen. Annen konsekvens, som anmeldelse eller registrering finner ikke sted. Dette betyr at en som for eksempel gjennomfører subsidiær bøtestraff kan være ruset fra dag en til løslatelsesdato uten at dette registreres andre plasser enn hos det enkelte fengsel. Vedkommende kan for eksempel være bussjåfør, og ha ett rusmønster politiet bør være kjent med.
Bruk av narkotika i fengsel bør anmeldes, slik at brukeren blir registrert som misbruker.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Straffbare handlinger som blir begått i fengsel skal som hovedregel anmeldes til politiet. Mindre alvorlige forhold kan imidlertid i stedet møtes med disiplinærreaksjon etter straffegjennomføringsloven. Det følger av retningslinjene til loven at bruk av narkotika som blir konstatert gjennom positiv urinprøve eller dokumentert på annen måte skal møtes med en reaksjon, enten i form av anmeldelse til politiet eller som en disiplinærreaksjon. Ved eventuell anmeldelse skal det ikke i tillegg ilegges displinærreaksjon.

Formålet med straffegjennomføringslovens bestemmelser om disiplinærreaksjoner er å sikre ro, orden og disiplin og å markere grensene for akseptabel opptreden under straffegjennomføring, samt å forebygge uønsket atferd. Kriminalomsorgen jobber etter en helhetlig russtrategi som blant annet tar sikte på å motivere og tilrettelegge for at domfelte kan endre sitt forhold til rusmisbruk og kriminalitet. I tillegg er det et mål å gi en rask, tydelig og differensiert reaksjon på rusmiddelbruk.

Kriminalomsorgen har behov for raskt å sanksjonere brudd på rusmiddelforbudet, og derved bidra til at domfelte avstår fra bruk av rusmidler under straffegjennomføringen. Hvilken reaksjon som velges må bero på en konkret vurdering av i hvert enkelt tilfelle. Det må også ses hen til de samfunnsmessige konsekvensene av misbruket. Selv om forholdet ikke anmeldes vil bruk av rusmidler i fengsel få betydning for de sikkerhetsvurderinger som gjøre i forbindelse med soningsprogresjon, permisjon m.v.

Dersom forholdet anmeldes tilligger det påtalemyndigheten og domstolen å avgjøre om det er grunnlag for videre oppfølgning, og eventuelt å ilegge vedkommende en straffereaksjon. En anmeldelse sier i seg selv lite om den anmeldtes rusmønster og får isolert sett ingen konsekvenser for vedkommende, for eksempel når det gjelder trafikksikkerhet/inndragning av førerkort m.v.

Ut fra situasjonen i dag anser jeg det nåværende system som tilstrekkelig. Dette er også i tråd med hva jeg tidligere har uttalt i forbindelse med behandlingen av representantforslag 76 S (2009-2010) om bekjempelse av narkotika i norske fengsler.