Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:20 (2011-2012)
Innlevert: 05.10.2011
Sendt: 06.10.2011
Besvart: 12.10.2011 av justisminister Knut Storberget

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Ifølge Bergensavisen er mangel på lukkede soningsplasser prekær i Bergen. I verste fall kan dette medføre at liv settes i fare ved at innsatte løslates for tidlig. Ikke minst har økende antall utenlandske fanger som skal sendes til sitt hjemland medført at fengselskapasitet generelt og kapasitet på lukkede plasser spesielt er kritisk. For tidlig løslatelse gir også kommunen utfordringer innenfor rehabilitering.
Hva vil justisministeren konkret gjøre for å bedre situasjonen slik den også er beskrevet i brev sendt fra KLF?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Justisdepartementet er godt kjent med utfordringene i Bergensregionen. Departementet har gitt Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (KSF) i oppdrag å utarbeide en samlet kapasitetsplan med enhetsstruktur for fengslene og friomsorgskontorene.

I planen skal vurderes hvordan kapasiteten i kriminalomsorgen bør settes sammen for å dekke fremtidig kapasitetsbehov og legge til rette for en straffegjennomføring etter intensjonene i St.meld. nr. 37 (2007-2008) Straff som virker – mindre kriminalitet – tryggere samfunn.

Det skal også vurderes hvor enhetene bør lokaliseres med hensyn til bl.a. nærhetsprinsippet og innsattes hjemsted, og hvor store enhetene bør være for å sikre et godt innhold i straffegjennomføringen. I tillegg skal det gjøres en vurdering av enhetenes bygningsmessige tilstand og hvordan fengslene bør være utformet for å tilfredsstille kravene til moderne straffegjennomføring. Strukturen i Kriminalomsorgen region vest, herunder Bergensregionen, vil bli vurdert i forbindelse med planen.

Regjeringen har styrket soningskapasiteten på Vestlandet betydelig med etablering av til sammen 151 plasser ved Bjørgvin, Åna og Vik fengsler, samt Lyderhorn overgangsbolig. Det er etablert elektronisk kontroll i Rogaland og Sogn og Fjordane fylker, og i statsbudsjettet for 2011 ble det bevilget 10 mill. kr til en økning av kapasiteten med elektronisk kontroll blant annet i Hordaland. I tillegg vil Hustad fengsel bli utvidet med åtte plasser. Samlet sett bidrar disse tiltakene til å øke straffegjennomføringskapasiteten.

For å lette presset på varetekt i Kriminalomsorgen region vest, er det den siste tiden overført flere innsatte fra Bergen fengsel til ulike fengsler på østlandsområdet. Departementet vurderer flere tiltak for å redusere soningskøen og sikre tilstrekkelig kapasitet i kriminalomsorgen, blant annet ved å øke bruken av alternative straffereaksjoner og -gjennomføringsformer og å overføre flere utenlandske innsatte til fortsatt soning i eget hjemland.

Departementet planlegger å omgjøre en avdeling ved Ullersmo fengsel til en avdeling primært forbeholdt utenlandske innsatte som skal utvises og uttransporteres av politiet eller overføres til fortsatt straffegjennomføring i hjemlandet, jf. Prop. 1 S (2011-2012) for Justisdepartementet. Tiltaket vil effektivisere uttransportering og soningsoverføring av utenlandske innsatte. Innsatte kan overføres fra andre fengsler i hele landet til Ullersmo for videre uttransportering av politiet via Oslo Lufthavn Gardermoen.