Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:21 (2011-2012)
Innlevert: 05.10.2011
Sendt: 06.10.2011
Rette vedkommende: Miljø- og utviklingsministeren
Besvart: 17.10.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Kan statsråden redegjøre for praksis og eventuelle retningslinjer for oversendelse av anker hos Statens kartverk, og ser statsråden ulemper ved et regelverk hvor Statens kartverk i realiteten kan forsinke rettsavgjørelse av saker hvor de selv er part ved å bruke lang tid på videresendelse?

Begrunnelse

Tinglysingsavgjørelser kan ankes til Borgarting lagmannsrett av alle som har rettslig interesse i å få overprøvd avgjørelsen. Anken skal sendes til Statens kartverk, som etter innledende saksbehandling videresender anken til lagmannsretten. Borgarting lagmannsrett er ankedomstol for alle tinglysingsavgjørelser.
I sivile saker gis det normalt en frist for tilsvar på 3 uker.
Undertegnede er kjent med eksempel på at Statens kartverk har mottatt anke, hvor Kartverket er saksøkt, og hvor oversendelse tar lang tid.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Spørsmålet er stilt til Justisministeren men besvares av Miljø- og utviklingsministeren som rette fagansvarlig.

Innledningsvis vil jeg nevne at Statens kartverk behandler et stort antall saker om tinglysing. I 2011 er anslaget at det vil bli tinglyst 1,2 millioner rettstiftelser i fast eiendom. Dette tilsier at Staten kartverk behandler oppunder 5000 saker om dagen. I saker om tinglysing i fast eiendom er det fastsatt et mål om at 95 % av sakene skal behandles innen 4 dager. De resterende sakene, herunder ankesakene, har ulike former for kompleksitet som tilsier at det er vanskelig å ha en så rask saksgang. Statens kartverks interne retningslinjer sier imidlertid at alle slike saker skal være påbegynt innen én måned. Hittil i år har Statens kartverk hatt en gjennomsnittlig saksbehandlingstid for ankesaker på 3,5 måneder. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid i ankesaker der Statens kartverk har omgjort sin egen avgjørelse etter anke har vært på 1 måned.

I henhold til tinglysingsloven § 3 kan avgjørelser av registerføreren ankes av enhver som har rettslig interesse. Reglene i tvisteloven kommer til anvendelse dersom ikke annet følger av tinglysingsloven. Ankefristen er en måned, jf. tinglysingsloven § 10 første ledd. Når en anke kommer inn skal den først registreres i grunnboken. Registerføreren kan omgjøre sin tidligere avgjørelse dersom han finner at anken gir grunn for det. Fastholdes avgjørelsen skal registerføreren tilrettelegge saken og uten opphold sende sakens dokumenter til Borgarting lagmannsrett, jf. tinglysingsloven § 10 og tinglysingsforskriften § 14. Dersom saken har en motpart, skal anken forkynnes for denne først og det skal fastsettes en frist for å avgi tilsvar. I følge Statens kartverks interne retningslinjer skal denne forkynnelsen skje innen 14 dager. Anken kan altså ikke oversendes lagmannsretten før nødvendig saksbehandling er foretatt hos Statens kartverk. Det som oftest har størst betydning for saksbehandlingstiden er hvilket behov det er for å utveksle prosesskriv mellom de private partene i saken. Det foretas en grundig saksbehandling hos Statens kartverk og dette innebærer at sakene er godt forberedt når de forelegges for lagmannsretten og at retten har lite behov for ytterligere dokumentasjon.

I forhold til lagmannsretten er Statens kartverk ikke å regne som formell part. Statens kartverk har som ansvarlig tinglysingsmyndighet ingen annen interesse i saken enn at lovbestemmelsene blir riktig anvendt. Statens kartverk har ingen egeninteresse i å forsinke saksbehandlingen.

Det er vanlig i norsk rett at forvaltningsklager fremsettes for det organ som har fattet avgjørelsen. Tilsvarende gjelder for anker over domstolenes avgjørelser, jf. tvisteloven § 29-9. Prinsippet har en praktisk begrunnelse. Underinstansen har sakens dokumenter, kan forberede saken og eventuelt omgjøre vedtaket. Jeg ser ikke at det foreligger forhold knyttet til Statens kartverks behandling av anker som tilsier at ankeordningen bør revurderes. Anke direkte til lagmannsretten er en rask og effektiv ordning både for borgerne og for offentlige myndigheter.

Tinglysingen i Statens kartverk er fortsatt forholdsvis ny og under stadig utvikling. En naturlig del av denne utviklingen vil være at også kompliserte saker som anker skal behandles raskere og mer effektivt enn det som tidligere har vært tilfellet. Dette er også viktige målsettinger for Statens kartverk sin virksomhet.