Skriftlig spørsmål fra Åse Michaelsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:24 (2011-2012)
Innlevert: 05.10.2011
Sendt: 06.10.2011
Besvart: 11.10.2011 av justisminister Knut Storberget

Åse Michaelsen (FrP)

Spørsmål

Åse Michaelsen (FrP): Vil statsråden sørge for at samarbeidsavtalen blir oppjustert slik at det gis tilgang på informasjon om rutetider til nøkkelpersonell som jobber innen programmet "Safe way home"?

Begrunnelse

Den 01.02.2009 ble det laget en samarbeidsavtale mellom Politiets utlendingsenhet representert ved leder Ingrid Wirum og Frelsesarmeens fengselsarbeid representert ved Knut Haugsvær. Denne avtalen er viktig for prosjektet "Safe way home", et tilbakeføringsprogram som Frelsesarmeen har hatt stor fokus på.
I forbindelse med dette programmet er det av stor betydning at Frelsesarmeen får opplysninger om tidspunkt for flyavgang, samt tid og sted for flyankomst. Dette for å kunne forberede gode mottak i hjemlandet til den domfelte. Denne informasjonsutvekslingen har fungert bra mellom PU og Frelsesarmeen, men for noen måneder siden ble det gjort oppmerksom på at informasjon om rutetider ikke lengre kunne gis pga taushetsplikt og sikkerhet. Videre ble det påpekt at avtalen som var inngått ikke lengre var gyldig.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Politiets utlendingsenhet og Frelsesarmeen har siden 2009 hatt et samarbeid opp mot innsatte ved Politiets utlendingsinternat på Trandum. Samarbeidet har vært knyttet opp mot Frelsesarmeens prosjekt ”Safe way home”.

Ut fra sikkerhetsmessige og politioperative hensyn er det ikke rutine for å opplyse nærmere om endelig tidspunkt for gjennomføring av en tvangsmessig retur. Politiets utlendingsenhet kan ikke fravike dette utgangspunktet eller forplikte seg til å gi slike opplysninger til en ekstern samarbeidspartner som Frelsesarmeen. Gjennom den kontakt som Frelsesarmeen har mulighet til å etablere med de innsatte ved Utlendingsinternatet, bør imidlertid organisasjonen også uten slike opplysninger ha gode forutsetninger for å kunne følge opp den enkelte innsatte innen prosjektet ”Safe way home”.

Driften av Politiets utlendingsinternat er regulert av Utlendingsloven, særskilt forskrift og internt regelverk. Samarbeidet må skje innen de rammer som dette regelverket setter og øvrige regelverk som regulerer aktiviteten, herunder regler om taushetsplikt. Politiets utlendingsenhet har opplyst at de ønsker et videre samarbeid med Frelsesarmeen, men at dette bør formaliseres nærmere. Politiets utlendingsenhet vil derfor utarbeide et nytt forslag til samarbeidsavtale, og har informert Frelsesarmeen om dette.