Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:26 (2011-2012)
Innlevert: 05.10.2011
Sendt: 06.10.2011
Besvart: 14.10.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Jeg viser til mitt tidligere spørsmål om å opprette en ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin. I sitt svar viste statsråden til en stortingsmelding om ruspolitikken som skulle komme i 2011, som naturlig sted for en vurdering av dette. Meg bekjent kommer ikke denne meldingen før i 2012, mens det haster med å få opprettet den nye spesialiteten. Jeg viser til at en samlet helse- og omsorgskomite har foreslått denne nye spesialiteten.
Når blir utdanningen iverksatt?

Begrunnelse

Det uttrykkes nå bekymring fra flere hold om hvorfor opprettelsen av den nye spesialiteten ikke kommer i gang. I tillegg til at Stortinget har foreslått opprettelsen, er en rekke andre miljøer positive og anbefaler dette. Jeg nevner her Helsedirektoratet, Legeforeningen, Nasjonalt Råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling, og Norsk Forening for Rus og Avhengighetsmedisin.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Jeg er kjent med at det er oppmerksomhet rettet mot departementets vurderinger og avgjørelse om hvorvidt det skal opprettes en ny medisinsk spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin. Departementet mottok i 2010 en tilråding fra Helsedirektoratet om at ny spesialitet burde etableres. Vi fant imidlertid grunn til å be om ytterligere informasjon og vurderinger, disse ble mottatt i brev av 23. juli i år. Helsedirektoratet fastholder i brevet sin tidligere anbefaling, men vektlegger samtidig at spesialiteten i større grad enn i det første forslaget må ivareta samarbeidet mellom kommune- og spesialistnivå, og at de foreslåtte reglene for en slik spesialitet må utredes noe mer.

Departementet har tidligere varslet at den kommende stortingsmeldingen om rusmiddelpolitikken er en god anledning til å drøfte det samlede behovet for kompetanse på rusfeltet, herunder spørsmålet om det skal opprettes en medisinsk spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin. Meldingen skal gi en helhetlig gjennomgang av rusmiddelpolitikken og omfatte mange sektorer og ulike departementers ansvarsområder. Utvikling av kompetanse på feltet skal blant annet sees i lys av Samhandlingsreformen og den vekt som nå skal legges på kommunale tjenester. Saken om en mulig spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin hører naturlig hjemme i dette arbeidet.

Det er tidligere varslet at stortingsmeldingen skal legges fram i 2011. På bakgrunn av den vanskelige arbeidssituasjon etter terrorhandlingen i Oslo, både for Helse- og omsorgsdepartementet og samarbeidspartnere i andre departementer, er det gitt tilslutning til at meldingen legges fram i 2012. Som ledd i arbeidet med stortingsmeldingen vil departementet, som tidligere varslet, arbeide videre med forslaget om det skal etableres en spesialitet for leger i rus- og avhengighetsmedisin.