Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:27 (2011-2012)
Innlevert: 06.10.2011
Sendt: 07.10.2011
Besvart: 14.10.2011 av forsvarsminister Grete Faremo

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Forsvarssjefen skal snart legge frem forslag til ny struktur i Luftforsvaret. I forslaget foreslås det bl.a. at CRC Sørreisa og CRC Mågerø fases ut frem mot 2017 og ny CRC opprettes i Bodø.
Støtter statsråden en slik omlegging?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Regjeringen tar sikte på å legge frem en ny langtidsplan for forsvarssektoren våren 2012, slik Stortinget er orientert om, senest i Prop. 1 S (2011-2012). Forsvarsjefen er, som min øverste militærfaglige rådgiver, bedt om å legge frem et helhetlig fagmilitært råd som innspill til langtidsplanen. Rådet vil bli lagt frem i løpet av november 2011.

Jeg har bedt forsvarssjefen foreta en grundig gjennomgang av støttevirksomheten, den operative virksomheten og basestrukturen tilknyttet Luftforsvaret. På det nåværende tidspunkt har jeg ikke mottatt rådet og kan derfor ikke kommentere enkeltelementer når det gjelder fremtidig basestruktur.

Som forsvarsminister er jeg opptatt av at arbeidet med rådet og en ny langtidsplan skal være en grundig faglig prosess hvor utredningsarbeidet skjer med bidrag og forankring i berørte virksomheter, og i nært samarbeid med de ansattes representanter. Jeg legger til grunn at det fagmilitære rådet vil gi godt grunnlag for offentlig debatt om temaene vi skal behandle i langtidsplanen.

Både de faglige rådene og den offentlige debatten er viktige innspill i regjeringens arbeid med planen. Regjeringen vil fremme saken for Stortinget til våren neste år.