Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:29 (2011-2012)
Innlevert: 06.10.2011
Sendt: 07.10.2011
Rette vedkommende: Fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren
Besvart: 18.10.2011 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Hva er statsrådens holdning til bruk av PVC-vinduer i offentlige byggeprosjekter, og mener statsråden at innkjøp av slike vinduer er forenlig med regjeringens egen handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar i offentlige innkjøp?

Begrunnelse

Statsbygg har i en rekke prosjekter den senere tid gått til innkjøp av PVC-vinduer til bruk i offentlige byggeprosjekter, blant annet ved rehabilitering av et høgskolebygg på Gjøvik. PVC-vinduer har i løpet av kort tid tatt en markedsandel på nærmere 15 prosent i Norge på bekostning av norske trevinduer, blant annet som følge av offentlige anskaffelser.
Nettstedet miljoinnkjop.no, som er et offentlig kunnskapsnettverk for miljøinnkjøp og ledd i regjeringens handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar i offentlige innkjøp sier følgende om PVC-plast:

"Plast bør kun benyttes når andre alternativer mangler. Der hvor plast benyttes, bør det først og fremst benyttes plasttyper med minimalt innhold av helse- og miljøskadelige stoffer. Det er tvilsomt om PVC-plast overhodet bør benyttes."

PVC-plast klassifiseres som farlig avfall ved innlevering til avfallsdeponi, men det er per i dag ikke etablert noen returordning for PVC-vinduer. Dette kan etter hvert utvikle seg til et stort miljøproblem. PVC inneholder mykgjørere av typen ftalater som kan ha skadevirkning på mennesker og dyr. Selv små doser kan påvirke kjønnshormonene. PVC avgir giftige gasser om det brennes.

Rigmor Aasrud (A)

Svar

Rigmor Aasrud: Statsbygg har en restriktiv praksis for bruk av PVC-vinduer på grunn av utfordringer med avfallshåndtering og resirkulering av dette materialet. Statsbygg har opplyst at i den siste 6-årsperioden er Høyskolen på Gjøvik det eneste nybygg hvor PVC- vinduer er benyttet. I samme periode har Statsbygg som forvalter over 2,7 mill. m2, totalt ikke anskaffet mer enn 20 PVC-vinduer i forbindelse med rehabilitering av bygg.

PVC-vinduenes fortrinn er isolasjonsevne, energieffektivitet og pris. Statsbyggs primære valg er imidlertid vinduer med vakuumimpregnert trevirke og utvendig aluminiumskledning. Ved anskaffelsen til Høyskolen i Gjøvik opplyser Statsbygg at de har foretatt en avveiing av forskjellige hensyn, blant annet energieffektivitet. Vinduenes isolasjonsevne (energieffektivitet) og pris ble tillagt avgjørende vekt i vurderingen som er gjort.

Statsbygg er opptatt av å begrense bruken av materialer og bygningskomponenter som medfører miljø- og helsemessige belastninger, og som mangler troverdig miljødokumentasjon. Forvaltningsbedriften har nylig vedtatt en miljøstrategi for 2011-2014, der materialbruk er ett av fokusområdene. Som oppfølging av strategien skal Statsbygg ved bestilling kreve at leverandøren framlegger troverdig miljødokumentasjon for produkter og materialer i form av en såkalt Environmental Product Declaration.

Jeg vil understreke viktigheten av at Statsbygg, som en stor, offentlig byggherre, går foran og vektlegger miljøhensyn ved kjøp av materialer og bygningsmessige løsninger.

Jeg har tillit til at Statsbygg i tråd med sin nye miljøstrategi, vil foreta en grundig vurdering av miljøhensyn ved sine fremtidige anskaffelser. Selv om det ikke foreligger forbud mot bruk av PVC-vinduer, er det etter min oppfatning gode grunner til å velge andre alternativer, slik Statsbygg har gjort i de aller fleste tilfeller.