Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:32 (2011-2012)
Innlevert: 06.10.2011
Sendt: 07.10.2011
Besvart: 13.10.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Regjeringen har ikke lagt inn finansiering til oppstart av Hålogalandsbrua i statsbudsjettet for 2012. Regionsjef i Statens vegvesen utaler til dagsavisen Fremover at de likevel kan komme i gang med byggestart på Hålogalandsbrua.
Kan statsråden garantere for finansiering og oppstart i 2012, og hvordan vil statsråden finansiere prosjektet?

Begrunnelse

I prop. 1S side 103 står E6 Bru over Rombakken (Hålogalandsbrua)
Det er lokalpolitisk tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering av utbyggingen. Det skal gjennomføres ekstern kvalitetssikring (KS2)Forutsatt tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering kan det være mulig med anleggsstart i 2012 med bompenger. Regjeringen vil først ta stilling til prosjektet etter at den eksterne kvalitetssikringen er gjennomført.
Regjeringen ligger 1,7 milliarder bak sin egen ramme for NTP, og det før man har finansiert Hålogalandsbrua.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Det fremgår av Prop. 1 S (2011-2012) at det er lokalpolitisk tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering av utbyggingen. Det skal imidlertid gjennomføres ekstern kvalitets- sikring av prosjektet (KS2). Resultatet av dette arbeidet skal etter planen foreligge tidlig i 2012. Regjeringen vil ta endelig stilling til prosjektet etter at den eksterne kvalitetssikringen er gjennomført. Jeg tar sikte på å legge frem saken for Stortinget, herunder forslag til finansierings- og framdriftsplan for prosjektet, så snart endelige avklaringer foreligger.

Som det fremgår av Prop. 1 S (2011-2012) vurderer jeg det som mulig med anleggsstart i 2012 med bompenger.