Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:34 (2011-2012)
Innlevert: 06.10.2011
Sendt: 07.10.2011
Besvart: 13.10.2011 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Det er nå lagt ut for salg noe statlig skog i enkelte fylker. Dette er i tråd med det som ble bestemt i forbindelse med norgeshistoriens største skogkjøp av Statsskog.
Hvorfor legges det ikke ut skog for salg i hele landet samtidig og med en tidshorisont som er mye kortere?

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Arronderingssalget til Statskog SF skjer som en oppfølging av foretakets kjøp av selskapene Borregaard Skoger AS, Borrregaard Vafos AS og Børresen AS fra Orkla ASA.

I Prop. 11 S (2010-2011) Kapitalforhøyelse og statlig lån til Statskog SF framgår det at styret i Statskog SF la til grunn at oppkjøpet av selskapene ville muliggjøre salg av spredte skogeiendommer foretaket eier fra før i sør- og midt-Norge for å effektivisere skogsdriften ytterligere. I Innst. 153 S (2010-2011)uttrykte flertallet i næringskomiteen tilfredshet med at det i regjeringens forslag var lagt opp til et omfattende arronderingssalg, men ba regjeringen vurdere arronderingssalg av spredte teiger også i Nordland og Troms.

Jeg har på dette grunnlag og etter tett dialog med foretaket, vedtatt kriterier og opplegg for Statskog SFs arronderingssalg i ekstraordinært foretaksmøte i Statskog SF 27. mai i år.

Det skal selges eiendommer over hele landet etter kriterier og en tidsplan som gjør det mulig å effektivisere Statskog SFs skogsdrift og bidra til å styrke foretakets økonomi. Salget startet i september 2011, og det er allerede solgt eiendommer i Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Buskerud, Oppland, Møre og Romsdal, Nordland og Troms.

Det ligger for tiden eiendommer ute for salg i Troms, Nordland, Sør-Trøndelag og Oppland. Det er knyttet et omfattende arbeid til gjennomføringen av salget, både med hensyn til utvelgelse, taksering, avklaring av rettigheter m.m. Dette, og kravet til at Statskog skal søke å oppnå høyest mulig pris for eiendommene, gjør at salget nødvendigvis må strekke seg over flere år.

Det er Statskog som har ansvaret for gjennomføringen innenfor de rammene som er gitt gjennom kriteriene og opplegget for arronderingssalget. I foretaksmøtets vedtak er det lagt opp til at salget av eiendommer på Sørlandet, Vestlandet, Nordland og Troms gjennomføres innen 2014, mens salget på Østlandet og i midt-Norge gjennomføres innen 2017.

I tillegg til at arronderingssalget vil styrke Statskog SFs økonomi, representerer salget en unik mulighet til å styrke næringsgrunnlaget for private skogeiere, kommuner og allmenninger. Dette vil gi muligheter for et aktivt lokalt eierskap slik Stortinget har forutsatt.