Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:35 (2011-2012)
Innlevert: 06.10.2011
Sendt: 07.10.2011
Besvart: 17.10.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Elektriske småbåtmotorer gir mange muligheter de ellers ikke ville hatt til å komme seg ut på vannet.
Vil statsråden gjøre dette lovlig på alle vann hvor dette er mulig?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Da lov om motorferdsel ble vedtatt i 1977, var det helt bevisst at loven også skulle omfatte motorkjøretøy og motorfartøy med elektriske motorer, selv om elektriske motorer ikke forurenser i form av eksos og heller ikke lager støy i samme grad som bensin- og dieselmotorer. Elektriske motorer ble omfattet fordi lovens formål er mye videre enn det å forebygge støy og forurensning, jf. Ot.prp. nr. 45 (1976-77) Om lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. I motorferdselloven § 1 er det sagt at loven tar sikte på "å verne om naturmiljøet og fremme trivselen." Uttrykket "naturmiljøet" er ment i videste betydning. Det omfatter ikke bare naturlandskapet med mark, planteliv og dyreliv, men også andre miljøverdier som ren luft, rent vann og landskap og stillhet og ro. Ut fra formålet vil det derfor være områder der det er nødvendig å kunne begrense eller helt forby ferdsel med elektriske motorer.

Motorferdsellovens hovedregel er at ferdsel med motorfartøyer er tillatt på innsjøer som er 2 kvadratkilometer eller større og forbudt på innsjøer som er mindre enn 2 kvadratkilometer. Som illustrasjon kan jeg nevne at Maridalsvannet her i Oslo er på ca 3,8 kvadratkilometer, nesten dobbelt så stort som de innsjøer der utgangspunktet er at ferdsel med motorfartøyer er tillatt. Så er det slik at de lokale forhold kan tilsi at det bør gjelde andre regler, enten ved at det bør være forbud eller begrenset ferdsel på innsjøer større enn 2 kvadratkilometer, eller at det helt eller delvis bør tillates ferdsel på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer. Dette er det opp til den enkelte kommune å fatte vedtak om. Kommunen kan derfor tillate ferdsel på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer, dersom det foreligger særlige grunner. Jeg mener derfor at behovet for å tillate bruk av elektriske båtmotorer på vann der dette er mulig, er tilstrekkelig ivaretatt i lovert slik den er i dag, og at det er den enkelte kommune som bør gjøre denne vurderingen.