Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:37 (2011-2012)
Innlevert: 07.10.2011
Sendt: 07.10.2011
Besvart: 21.10.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Statsråden er kjent med har det i lang tid vært jobbet for å få gjort utbedringer på RV41 mellom Brunkeberg i Telemark og Timenes i Vest-Agder. På store deler av strekningen er det et stort forfall og bare i Vest-Telemark er det konstatert at man de neste ti årene trenger 220 mill. til å oppgradere veien. Det er i budsjettet ikke satt av midler til strekningen i Telemark.
Er statsråden tilfreds med den dårlige veistandarden på deler av RV41, eller vil statsråden bevilge midler slik at man kan starte oppgraderingen i 2012?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Rv 41 har stedvis lav standard og det er behov for en utbedring. Ingen deler av vegen har bredde under 6 meter, men drøyt halve veglengden mangler gul midtstripe. Flere delstrekninger har dårlig kurvatur og det er behov for å bedre trafikksikkerheten og framkommeligheten. Behovene for tiltak på rv 41 er analysert i de rutevise riksvegutredningene som Statens vegvesen presenterte i april 2011 som et grunnlag for arbeidet med Nasjonal transportplan 2014-2023. Der vises behov for tiltak på totalt 1 320 mill. kr, hvorav 290 mill. kr i prioritetsgruppe 1. Problemene er størst i Telemark. For strekningen gjennom dette fylket har Rambøll AS i 2011 derfor utarbeidet en mer detaljert rutevis plan. Den viser et behov for tiltak for 220 mill. kr på rv 41 gjennom Telemark. Det foreligger ikke tilsvarende detaljerte utredninger for rv 41 gjennom Agderfylkene.

De rutevise riksvegutredningene og den rutevise planen for rv 41 gjennom Telemark vil inngå som et grunnlag for de vurderinger og prioriteringer som skal gjøres i arbeidet med Nasjonal transportplan 2014-2023. Statens vegvesen planlegger imidlertid også mindre utbedringer av denne strekningen med vedlikeholdsmidler i 2012 og 2013. I handlingsprogrammet for perioden 2012-2013 er det dessuten satt av midler i 2013 til gang- og sykkelveg på strekningen Lauvdalen – Treungen.