Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:40 (2011-2012)
Innlevert: 07.10.2011
Sendt: 07.10.2011
Besvart: 13.10.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Ofotbanens kapasitet vil om få år bli sprengt, dersom det ikke foretas tilpasninger som tar høyde for en kraftig økt jernmalmproduksjon i nord Sverige. Utskipning av malm fra Narvik kan bli fordoblet om få år. Noe som vil innebære at Ofotbanens kapasitet må økes kraftig. Det antas at det kun er dobbeltspor på Ofotbanen som kan ta høyde for den betydelige trafikkøkningen.
Hva vil statsråden foreta seg for å sørge for at Ofotbanen får kapasitet til å ta hånd om en forventet dobling av trafikken?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Ofotbanen har en høy kapasitetsutnyttelse særlig for lange tog over 500 meter. LKAB har varslet en vesentlig økning av sin malmtrafikk i årene framover. I tillegg har Northland Resources AB (NRAB) planer om å benytte Ofotbanen for å skipe ut malm fra Narvik allerede fra 2013. Økningen i malmtrafikken sammen med annen gods- trafikk, medfører behov for å øke kapasiteten på Malmbanan/Ofotbanen i løpet av de nærmeste årene. Hvis det ikke gjennomføres kapasitetsøkende tiltak antas det at Ofotbanen vil bli overbelastet omkring 2015.

Samferdselsdepartementet er positiv til den økte aktiviteten på Ofotbanen, men det er en utfordring å få på plass nye og omfattende investeringer ut over det som er prioritert i Nasjonal transportplan 2010-2019 (NTP). I Jernbaneverkets handlingsprogram 2010-2019 er det satt av om lag 250 mill. kroner til Ofotbanen fordelt med ca. 50 mill. kr i perioden 2010-2013 og ca. 200 mill. kr i 2014-2019. Dette har vist seg å være på langt nær nok til å møte malmselskapenes innmeldte ønsker og behov for den samme perioden, som for en stor del har kommet etter at NTP ble lagt fram og behandlet i Stortinget. Samferdselsdepartementet har derfor bedt Jernbaneverket gå i dialog med LKAB og NRAB om mulig forskuttering av tiltak som er omtalt i inneværende NTP og eventuelt anleggsbidrag på tiltak som er nødvendig ut fra selskapenes planer for transport, men som ikke er prioritert i Nasjonal transportplan 2010-2019. Jernbaneverket har for tiden drøftinger med både LKAB og NRAB angående hvilke konkrete tiltak som særlig er nødvendige for å møte selskapenes behov på relativt kort sikt, herunder finansiering og utbygging av disse tiltakene.

For øvrig arbeider Jernbaneverket med en utviklingsplan for Ofotbanen, bl.a. som grunnlag for arbeidet med neste Nasjonal transportplan 2014-2023. Jernbaneverket deltar også i et felles utredningsarbeid sammen med Trafikverket, LKAB, NRAB, kommuner og län osv. for å klarlegge de faktiske utfordringene i lys av de mange planer som foreligger for økt malmtransport på Ofotbanen. Resultatene fra disse utredningsarbeidene vil ventelig foreligge ved årsskiftet.

Jeg vil avvente resultatene av de pågående utredningsarbeidene for kapasitetsbehovet på Ofotbanen og Malmbanan. Resultatet av drøftingene mellom JBV og malm- selskapene, vil dessuten være førende for ev. tiltak på kort sikt, særlig rettet mot malmselskapenes behov. Planene for utvikling av kapasitetsøkning på Ofotbanen vil bl.a. i lys av malmtransportselskapenes behov, bli revidert og vurdert på nytt i forbindelse med Nasjonal transportplan 2014-2023.

Det vises for øvrig til Samferdselsdepartementets Prop. 1 S. for 2012, side 141-142.