Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:41 (2011-2012)
Innlevert: 07.10.2011
Sendt: 07.10.2011
Besvart: 12.10.2011 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): I kjølvannet av Gullestad-utvalgets innstilling til departementet har det selvfølgelig blitt en betydelig debatt om de tiltak som utvalget foreslår knyttet til bruken av sjøarealer til oppdrett i fremtiden. Innfallsvinklene til de forskjellige forslag er mange og delte. Det er en selvfølge at det arbeidet som her er gjort blir gjenstand for en betydelig debatt. I den forbindelse ber jeg statsråden klargjøre hvordan den vil komme til politisk behandling.
Vil det bli en egen melding eller proposisjon til Stortinget?

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Representanten viser i sitt spørsmål til Arealutvalgets rapport ”Effektiv og bærekraftig arealbruk i havbruksnæringen” som jeg mottok i februar i år. Rapporten inneholder en rekke forslag til tiltak. Kjernen i rapporten må sies å være utvalgets forslag til endret arealstruktur for havbruksnæringen, og utvalgets prinsipp om inndeling av kysten i produksjonsområder, utsettsoner og såkalte ”branngater”.

Rapporten har nå vært ute på en seks måneders høring. Det har kommet inn en mengde høringsinnspill og enkelte av forslagene har allerede skapt betydelig debatt. Departementet vil nå sette seg godt inn i Arealutvalgets foreslåtte tiltak, og innspillene fra de ulike høringsinstansene. Alle som har bidratt i denne prosessen skal få sine merknader vurdert.

Noen av forslagene fra utvalget er generelle tiltak som dreier seg om utvikling av bedre og mer egnet kunnskapstilfang. Dette er tiltak som kan iverksettes relativt raskt, til dels uavhengig av vurderingen av utvalgets mer omfattende forslag. For eksempel har departementet bedt Havforskningsinstituttet, i samarbeid med relevante miljøer, sette i gang arbeidet med et forprosjekt med tanke på etablering en nasjonal strømkatalog for norskekysten.

Forslag som innebærer større potensielle endringer, som for eksempel prinsippet om ny arealstruktur i havbruksnæringa, er det naturlig å ta inn i arbeidet med Fiskeri- og kystdepartementets varslede stortingsmelding om Norge – verdens fremste sjømatnasjon.