Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:46 (2011-2012)
Innlevert: 10.10.2011
Sendt: 10.10.2011
Besvart: 21.10.2011 av justisminister Knut Storberget

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): I mange år har det nå vært diskutert muligheten for å opprette et fengsel ved det som tidligere var Lødingen fort. Bygningsmassen er besøkt av flere, inklusiv Justisministeren selv og lokalbefolkningen føler at det går svært lang tid før en beslutning tas.
Mitt spørsmål blir derfor når justisministeren sammen med JD tar en endelig avgjørelse slik at de berørte parter får en avklaring?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Justisdepartementet har gitt Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (KSF) i oppdrag å utarbeide en samlet kapasitetsplan med enhetsstruktur for fengslene og friomsorgskontorene.

I planen skal vurderes hvordan kapasiteten i kriminalomsorgen bør settes sammen for å dekke fremtidig kapasitetsbehov og legge til rette for en straffegjennomføring etter intensjonene i St.meld. nr. 37 (2007-2008) Straff som virker – mindre kriminalitet – tryggere samfunn.

Det skal også vurderes hvor enhetene bør lokaliseres med hensyn til bl.a. nærhetsprinsippet og innsattes hjemsted, og hvor store enhetene bør være for å sikre et godt innhold i straffegjennomføringen. I tillegg skal det gjøres en vurdering av enhetenes bygningsmessige tilstand og hvordan fengslene bør være utformet for å tilfredsstille kravene til moderne straffegjennomføring.

Strukturen i Kriminalomsorgen region nord, herunder Midtre Hålogaland, vil bli vurdert i arbeidet med planen.

I forbindelse med en vurdering av fengselskapasiteten i Midtre Hålogaland har Statsbygg gjennomført en utredning av et eventuelt fengselstilbud ved Nes fort. Dette er en mulighetsstudie som vurderer muligheten for ombygging av deler av Nes fort til fengselsformål og estimat på kostnadskonsekvenser i tilknytning til dette. Ny byggteknisk forskrift gjeldende fra 1. juli 2010 innebærer at en ombygging vil medføre store utgifter. Departementet har rapporten til vurdering og jeg vil komme tilbake til et eventuelt fengselstilbud ved Nes fort og kapasitetsplanen på egnet måte.