Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:49 (2011-2012)
Innlevert: 10.10.2011
Sendt: 11.10.2011
Besvart: 18.10.2011 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): I Regjeringens budsjett til Landbruks- og matdepartementet Kap. 1138 reduserer man støtten til Dyrevernalliansen fra 400 000 til 200 000.
Stortinget valgte i budsjettet 2010-2011 å sette mere fokus på dyrevern og økte beløpet til 400 000. Dyrevernalliansen er den mest aktive organisasjonen innen det å sette fokus på en god dyrevelferd og søkte om 500 000 kroner. Mitt spørsmål til statsråden er:
Kan statsråden redegjøre faglig på hvorfor han legger opp til å kutte i støtten Dyrevernalliansen?

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Landbruks- og matdepartementet har gjennom Prop. 1 S (2011-2012) foreslått fordeling av midler over ordningen Støtte til organisasjoner over kap. 1138 post 70. Formålet med tilskuddsordningen er å støtte landsdekkende organisasjoner som arbeider innenfor landbruks- og matpolitiske satsingsområder.

Tilskuddet skal medvirke til å holde oppe aktivitet og på denne måten bidra til et levende og aktivt organisasjonsliv lokalt, regionalt og sentralt. Slik det går fram av proposisjonen, foreslår departementet å gi prioritet til organisasjoner som arbeider med barn og unge.

Ved fordelingen av midler er det nødvendig å gjøre en totalvurdering og avveiing av en rekke hensyn når de forskjellige søknader skal vurderes. Det er ikke mulig å imøtekomme alle innmeldte behov, da posten er begrenset.

I årets runde har det kommet inn 31 søknader om støtte. Etter en totalvurdering og gjennomgang av innkomne søknader, og en nødvendig og streng prioritering, er det i budsjettproposisjonen foreslått å gi støtte til 23 av søknadene.

Noen nye organisasjoner som ikke fikk støtte i fjor er foreslått i år. Dette har også sammenheng med en avvikling av støtte til visse organisasjoner over jordbruksavtalen, og en overføring fra avtalens kap. 1150 til kap. 1138.

For andre organisasjoner er det foreslått justeringer som innebærer både økning og reduksjon av foreslått tildeling.

Ut fra den omtalte helhetsvurderingen, og innenfor rammen av en nødvendig og streng prioritering, er derfor departementets forslag til fordeling slik det framgår av proposisjonen.