Skriftlig spørsmål fra Robert Eriksson (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:52 (2011-2012)
Innlevert: 11.10.2011
Sendt: 12.10.2011
Rette vedkommende: Kommunal- og regionalministeren
Besvart: 19.10.2011 av kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

Robert Eriksson (FrP)

Spørsmål

Robert Eriksson (FrP): En jente på 11 år i Nesset kommune i Møre og Romsdal fikk tarmslyng da hun var 7 måneder gammel, og ellers helt frisk. På grunn av mangel på adekvat akuttbehandling i Kristiansund holdt det på å få fatale følger. Hun fikk omsider medisinsk hjelp ved St. Olavs sykehus i Trondheim og reddet livet, men har en alvorlig hjerneskade. Hun ble tilkjent erstatning og har bygget et hus tilpasset hennes behov. Problemer med diverse godkjennelser gjør at hun ikke får flytte inn.
Kan statsråden bidra til at problemene blir løst?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Spørsmålet er opprinnelig stilt til Arbeidsministeren. Etter avtale med Arbeidsdepartementet har Kommunal- og regionalministeren overtatt besvarelsen av spørsmålet som knytter seg til godkjenningen av boligen iht. plan- og bygningslovens bestemmelser.

Mitt departement har vært i kontakt med Nesset kommune for å få mer informasjon om saken. Siden jenta er forflytningshemmet, har kommunen stilt spesielle krav til brannsikkerheten med hjemmel i teknisk forskrift. I denne forbindelse har noen reist spørsmål omkring eventuelle mangler ved boligen og som spesielt knytter seg til brannsikkerheten. SINTEF Byggforsk skal på en slik bakgrunn være engasjert for å kvalitetssikre at boligen blir utført iht. forskriftskrav. Så langt departementet kjenner saken, er ikke dette arbeidet avsluttet.

På grunn av usikkerhet omkring boligens mangler, og da særlig mht. brannsikkerhet, har ikke kommunen kunnet utstede ferdigattest. Kommunen opplyser at så snart brannsikkerheten er ivaretatt så vil midlertidig brukstillatelse og/eller ferdigattest kunne utstedes slik at jenta får flyttet inn i sin boenhet.

jeg må forutsette og har tiltro til at kommunen behandler byggesaken i tråd med plan- og bygningslovgivningen.

l eg kan ikke gå nærmere inn i den konkrete byggesaken det refereres til i begrunnelsen for spørsmålet. Det er kommunen som er delegert myndighet til å forvalte plan- og bygningsloven. Overprøving av kommunens saksbehandling og vedtak foretas eventuelt av fylkesmannen, som er en viktig rettssikkerhetsinstans for innbyggerne i klagesaker. En part i en byggesak kan ved misnøye også klage til Sivilombudsmannen, som har som oppgave å kontrollere offentlige myndigheter, og bidra til å sikre at myndighetene ikke øver urett mot den enkelte borger.