Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:55 (2011-2012)
Innlevert: 11.10.2011
Sendt: 12.10.2011
Besvart: 19.10.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): En utbygging av riksvei 3/25 gjennom Elverum og Løten kommune i Hedmark tilsier en bompengefinansiering på 93 %.
Syns statsråden det er riktig at næringslivet og privatbilismen skal betale så mye?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: I St.meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019 er det vurdert som aktuelt å prioritere statlige midler til å legge om rv 3 fra Løten til Grundset nord for Elverum, i siste seksårsperiode. Prioriteringen er betinget av at det blir tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering av prosjektet. I grunnlaget for St.meld. nr. 16 (2008-2009) var det lagt til grunn et samlet investeringsbeløp på 1 900 mill. kr, hvorav 200 mill. kr i statlige midler, jf. Samferdselsdepartementets svar på spørsmål nr. 5 i forbindelse med Stortingets behandling av meldingen. Dette er også lagt til grunn i Statens vegvesens handlingsprogram for perioden 2010-2013 (2019).

Prioriteringene etter 2013 vil bli vurdert på nytt gjennom arbeidet med Nasjonal transportplan for perioden 2014-2023. I tiden fram til denne planen blir lagt fram, arbeides det med å få på plass nærmere planavklaringer for aktuelle prosjekter.

Jeg er gjort kjent med at arbeidet med reguleringsplaner for rv 3 gjennom Løten og Elverum har ført til vesentlige kostnadsøkninger sammenliknet med det som lå til grunn for St.meld. nr. 16 (2008-2009). Prioriteringen av dette prosjektet skal vurderes i det videre arbeidet med Nasjonal transportplan for perioden 2014-2023, på lik linje med andre aktuelle riksvegprosjekter, herunder også bompengeandelen.