Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:56 (2011-2012)
Innlevert: 11.10.2011
Sendt: 12.10.2011
Besvart: 19.10.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Vi har gjennom mediene og statsbudsjettet blitt gjort kjent med at regjeringen foreslår at det bevilges ca. 300 millioner kroner til Helse Sør-Øst RHF i omstillingsmidler knyttet til sykehusomstillingene i Oslo regionen.
Kan undertegnede, i den forbindelse, be statsråden om å redegjøre for hvilke omstillingsmidler som er gjort tilgjenglig for Helse Midt RHF når det gjelder omstillingene særlig knyttet til en sammenslåing av helseforetakene i Møre og Romsdal?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: De regionale helseforetakene får sine inntekter bevilget gjennom statsbudsjettet i form av basis- og aktivitetsbaserte bevilgninger. Øremerkede tilskudd gis i hovedsak ikke. I tillegg kan det gis lån til større investeringsprosjekter, lånebevilgning er å anse som øremerket.

Når det gjelder de 300 mill. kroner som representanten Nesvik viser til i sitt spørsmål, gjelder dette lån til investeringsformål over kap. 732, post 81 Investeringslån. Regjeringen har i statsbudsjettet for 2012 foreslått å bevilge totalt 2050 mill. kroner til gjennomføring av ulike større investeringsprosjekter, hvorav 300 mill. kroner gjelder investeringsprosjekter - såkalte samlokaliseringstiltak - ved Oslo universitetssykehus HF.