Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:58 (2011-2012)
Innlevert: 11.10.2011
Sendt: 12.10.2011
Besvart: 20.10.2011 av justisminister Knut Storberget

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Gjennom media er det blitt kjent at realisering av et nytt politihus i Bergen nå kan bli sterkt forsinket. Politidirektoratet ga grønt lys for planlegging av nødvendig nytt politihus i 2005 basert på anbudskonkurranse om byggingen med utleie til politiet slik nye politihus er finansiert i bl.a. Trondheim og Stavanger. Nå krever Justisdept. angivelig at Statsbygg skal bygge finansiert med bevilgning over statsbudsjettet.
Hva vil statsråden gjøre for å få fortgang i bygging av nytt politihus i Bergen og med modell basert på leie?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Justisdepartementet er generelt opptatt av at ressursbruken knyttet til lokaler og bygg er mest mulig effektiv, og økonomisk mest gunstig for virksomhetene og staten også på lang sikt.

Når det gjelder nytt politihus i Bergen er dette et stort bygg som inneholder viktige og sentrale funksjoner. For å få en akseptabel pris, må det inngås en langsiktig leiekontrakt. I og med at den konkrete plasseringen i sentrum i Bergen er viktig både for kommunen og politiet, kan det når kontrakten utløper, være vanskelig å gå ut av leieforholdet.

Justisdepartementet besluttet derfor i 2009 at et nytt politihus i Bergen er å regne som formålsbygg. Formålsbyggene kjennetegnes ofte ved at det er vanskelig å skaffe alternative lokaler som passer for det formålet bygningen er spesielt konstruert for, eller at det kan være fare for at utleier kommer i en monopolsituasjon. I St.prp. nr. 84 (1998-1999) Om ny strategi for Statsbygg og etablering av Statens utleiebygg AS, er det gitt nærmere definisjon for hva som skal legges til grunn for om et bygg skal betraktes som formålsbygg eller konkurransebygg (leie på det åpne marked).

Generelt har Statsbygg, innenfor visse rammer, fullmakt til å starte byggeprosjekter under den såkalte kurantordningen. En forutsetning er bl.a. at årlige merutgifter til husleie og drift kan dekkes av leietaker innenfor uendret bevilgningsnivå i hele avtaleperioden. Ordningen likestilles langt på vei med prosjekter som departementer og virksomheter kan leie i markedet. Dersom et statlig byggeprosjekt får en antatt kostnad over 750 mill. kroner skal prosjektet i utgangspunktet gjennom ekstern kvalitetssikring (KS1 og KS2), før forslag til kostnadsramme og startbevilgning legges fram for Stortinget.

Framdriften i å få bygget et evt. nytt politihus i Bergen vil således bl.a. være avhengig av prosjektets antatte kostnad og hvordan dette skal finansieres. Departementet vil for øvrig prioritere å følge opp saken når vi får den til behandling.