Skriftlig spørsmål fra Morten Høglund (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:60 (2011-2012)
Innlevert: 11.10.2011
Sendt: 12.10.2011
Besvart: 18.10.2011 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Morten Høglund (FrP)

Spørsmål

Morten Høglund (FrP): Menneskerettighetssituasjonen i Nord Korea har vært svært alvorlig helt siden landet ble opprettet og landets innbyggere lever i praksis uten verken ytringsfrihet, religionsfrihet eller bevegelsesfrihet. De som klarer imidlertid å flykte fra regimet og kan fortelle om grusomme forhold. Kinesere tilbys løsepenger for å avsløre flyktninger fra Nord Korea som har tatt seg over grensen til Kina, og flyktningene blir automatisk sendt tilbake til det isolerte diktaturet.
Hvordan tar utenriksministeren praksisen opp med Kina?

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Representantens spørsmål tar opp større problemstillinger knyttet til menneskerettighetssituasjonen i Nord-Korea og våre muligheter til dialog med Kina om dette. Situasjonen i Nord-Korea er alvorlig og gir grunn til stor bekymring. I ren desperasjon og i om håp om et bedre liv flykter mennesker over grensen til Kina.

Nord-Korea er et meget lukket samfunn, noe som vanskeliggjør kontakt og engasjement. Vi har en kanal gjennom Norges arbeid i FNs Menneskerettighetsråd, hvor vi regelmessig tar opp at Nord-Korea må endre sin praksis og oppfylle sine forpliktelser i henhold til menneskerettighetskonvensjonene, som Nord-Korea er bundet av. Norge har spilt en tydelig rolle på dette området; både da Nord-Korea ble hørt i Menneskerettighetsrådets universelle høringsprosedyre i 2009–2010 og ved å støtte opp om rapporten til FNs spesialrapportør for menneskerettigheter i Nord-Korea, som ble offentliggjort i september i år.

Representanter for norske myndigheter avlegger også regelmessig besøk til Nord-Korea hvor vi tar opp menneskerettighetssituasjonen. Et viktig poeng for oss har vært å påpeke at nordkoreanske myndigheter bør forholde seg aktivt til de anbefalinger Menneskerettighetsrådet har fremmet og som – dersom de gjennomføres – vil styrke menneskerettighetssituasjonen i landet. Det har også vært tilsvarende kontakter på politisk nivå. Vår ambassade i Beijing har flere ganger besøkt grenseområdene mot Nord-Korea og tatt opp flyktningsituasjonen med lokale myndigheter og med andre lands representanter i regionen. Vi har også tett kontakt med FNs Høykommissær for flyktninger i Beijing.

I arbeidet med menneskerettighetssituasjonen i Nord-Korea har Norge spesielt fokusert på situasjonen for flyktninger. I etterkant av høringen av spesialrapportørens rapport, la Norge vekt på innsatsen som er gjort for å rapportere om flyktningene og deres situasjon. Vi oppfordret alle land til å gi dem den beskyttelse de har krav på etter internasjonal rett.

Når det gelder representantens henvisning til Kina, har Norge i dag en særlig utfordring knyttet til å drøfte bilateralt situasjonen for de nordkoreanske flyktningene i grenseområdene mellom Nord-Korea og nabolandet, fordi de politiske forbindelsene mellom Kina og Norge er på et langt lavere nivå enn normalt. Her vil jeg bl.a. vise til mine svar på skriftlige spørsmål nr. 57 og 76 (2011-2012) fra representantene Skei Grande og Anundsen. Når en bredere politisk dialog med Kina gjenopptas, vil også regionale spørsmål som situasjonen i Nord-Korea bli et viktig tema.