Skriftlig spørsmål fra Peter N. Myhre (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:64 (2011-2012)
Innlevert: 11.10.2011
Sendt: 12.10.2011
Besvart: 17.10.2011 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Peter N. Myhre (FrP)

Spørsmål

Peter N. Myhre (FrP): Den franskvietnamesiske bloggeren og foreleseren Pham Minh Hoang fra Vietnam ble 10. august arrestert og fengslet i tre år for å ha motarbeidet regimet i landet. Boang har arbeidet aktivt for å fremme respekt for menneskerettigheter og ytringsfrihet i Vietnam, og hans fengsling har ført til protester i en rekke land.
Hva har utenriksministeren gjort for å ta opp saken med landets myndigheter og kreve at Hoang løslates?

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Menneskerettighetssituasjonen i Vietnam er de siste årene preget av en innstramning av politiske og sivile rettigheter og denne utviklingen er bekymringsfull. Norge har ved flere anledninger både alene og sammen med andre land foretatt eller overlevert en rekke henvendelser og protester mot den negative menneskerettighetsutviklingen i landet. Vår ambassade i Hanoi har selv eller i samarbeid med andre ambassader vært til stede ved flere rettssaker mot kjente menneskerettighetsforsvarere eller politiske dissidenter. Dette gjelder blant annet rettssaken mot professor Pham Minh Hoang.

Observasjonen av denne rettssaken viste – slik deltakelsen ved andre lignende rettssaker også viser – at det er store utfordringer i Vietnam når det gjelder en forsvarlig strafferettsprosess og ivaretakelse av de rettergangsgarantier som landet har forpliktet seg til.

Norge tok sammen med flere andre land opp saken mot professor Pham Minh Hoang i et brev til Vietnams nye utenriksminister 1. september i år, der det påpekes hvor problematisk det er at fredelige opposisjonelle arresteres og fengsles. I brevet blir det også gitt utrykk for bekymring overfor straffens strenghet samt den negative utviklingen i Vietnams overholdelse av landets menneskerettighetsforpliktelser.

Fra norsk side vil vi fortsette å løfte frem disse problemstillingene og situasjonen for fengslede menneskerettighetsforsvarere, som for professor Pham Minh Hoang, også i vår videre kontakt og dialog med vietnamesiske myndigheter.

Norge har siden 2003 hatt en egen menneskerettighetsdialog med Vietnam. Hovedformålet er å styrke gjennomføringen av landets menneskerettighetslovverk. Dialogen gir også begge parter anledning til å ta opp konkrete menneskerettighetssaker. Fra norsk side trekker vi inn kompetanse og ekspertise fra forskjellige fagmiljøer, rettsvesen og frivillige organisasjoner. Dette gir oss et utgangspunkt for å gå i dybden på konkrete, alvorlige problemstillinger.

Det neste dialogmøtet med Vietnam vil finne sted 17. – 19. oktober i Oslo og ledes av statssekretær Gry Larsen. Under fjorårets dialogmøte i Hanoi tok statssekretær Erik Lahnstein opp problemstillinger knyttet til bl.a. menneskerettighetsforsvarere, samvittighetsfanger, ytringsfrihet, medias rolle, demokratiutvikling, dødsstraff og religionsfrihet. Dette er utfordrende – men viktige temaer som vil bli løftet frem på nytt fra norsk side overfor vietnamesiske myndigheter under årets myndighetsmøte. Vi vil samtidig benytte anledningen til å be om informasjon om situasjonen for visse fengslede menneskerettighetsforsvarere og politiske dissidenter i Vietnam og oppfordre til at de løslates. Professor Pham Minh Hoang er blant disse.