Skriftlig spørsmål fra Solveig Horne (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:65 (2011-2012)
Innlevert: 11.10.2011
Sendt: 12.10.2011
Besvart: 19.10.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Solveig Horne (FrP)

Spørsmål

Solveig Horne (FrP): Synes statsråden det er forsvarlig med ventetider på opptil 31 uker på CT ved SUS, og hva vil Statsråden foreta seg for å redusere ventetiden på CT og MR ved SUS?

Begrunnelse

I Stavanger Aftenblad 11.10.2011 kan vi lese at SUS har 24 ukers ventetid på MR-undersøkelser og opptil 31 uker på CT. Dette er vente tider som er uholdbare i norsk helsevesen og pasienter som kunne fått riktig behandling raskt blir skadelidende av dette. I regionen er der i dag ledig kapasitet i privat regi og pasienter kan få undersøkelser utført på dagen. SUS bruker ikke denne kapasiteten, og vi ser at disse aktørene må avvikle sin virksomhet. Dette er paradoksalt når en vet at ved å bruke denne kapasiteten så kan vi få redusert ventetiden, og pasientene kan raskt få komme i gang med behandling.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Jeg har henvendt meg til Helse Vest RHF om saken som gir følgende begrunnelse:

”Selv om ventetiden det refereres til ikke gjelder prioriterte pasienter, mener Helse Vest at ventetiden i Helse Stavanger er for lange særlig til CT og MR. Helse Stavanger HF har lange ventetider til polikliniske MR- og CT-undersøkelser. Helseforetaket arbeider derfor for å øke kapasiteten og redusere ventetidene.

Som sagt gjelder de lange ventetidene på poliklinisk CT- og MR-undersøkelse lavt prioriterte undersøkelser. Høyt prioriterte undersøkelser som gjelder kreftutredning og lignende blir tatt betydelig raskere og innenfor medisinsk faglig akseptable ventetider.

Helse Stavanger HF har klare planer og er i ferd med å utvide sin kapasitet innenfor radiologi og spesielt på CT- og MR-undersøkelse. Det installeres i disse dager en ny MR-maskin i Helse Stavanger HF som vil være klar til bruk i løpet av november måned. Foretaket bestiller videre en ny CT for installasjon primo 2012.

For Helse Vest har det vært viktig å understreke og understøtte behovet for å øke kapasiteten i Helse Stavangerområdet, både gjennom styringsbudskap til foretaket og gjennom kjøp av ekstra kapasitet hos private leverandører.

Basert på regelverket for offentlige anskaffelser, har Helse Vest avtale med Curato i Stavanger. Kontrakten er på ca 28 mill. kroner per år. Avtalen løper til august 2012. Det er i 2011 i tillegg inngått en ekstra avtale med kjøp av poliklinisk radiologi, CT og MR, fra privat leverandør (Curato) direkte innrettet mot å redusere ventetiden ved Stavanger universitetssykehus. Kontrakten er på 6 mill. kroner og har virkning fra august 2011 og ett år frem. Avtalen skal sikre at disse ekstra undersøkelsene gjøres basert på prioritet og således avlaster ventelistene i Helse Stavanger. Helse Vest forbereder ny samlet anskaffelse fra august 2012.

For å øke kapasiteten i helseforetaket, har Helse Vest videre gitt et lån til Helse Stavanger slik at Helse Stavanger kan kjøpe utstyr (CT og MR) i forbindelse med avvikling av Sandnes radiologisk senter.

Dette gjør at Helse Stavanger HF sin kapasitet på denne typen undersøkelser blir betydelig økt.

Helse Stavanger HF prioriterer arbeidet for raskt å komme i gang med å utnytte den nye kapasiteten på CT og MR og planlegger drift i løpet av få måneder.

Kapasitetsutfordringene innenfor radiologi skyldes også mangel på fagfolk, spesielt radiologer. Helse Vest har for 2012 bedt om en stor kvote nye legestillinger for slik også å kunne legge til rette for bedre legebemanningen i radiologi i Helse Stavanger HF. Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Helse Vest anledning til å forskuttere 15 av disse nye legestillingene, og vi vil innrette disse særlig mot områder med lange ventetider og fristbrudd.

Helse Vest mener på denne bakgrunn at det er grunn til å forvente en klar forbedring av ventetidene i Helse Stavanger innen radiologi.”