Skriftlig spørsmål fra Bente Thorsen (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:66 (2011-2012)
Innlevert: 12.10.2011
Sendt: 12.10.2011
Besvart: 19.10.2011 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Bente Thorsen (FrP)

Spørsmål

Bente Thorsen (FrP): Ulike aviser har den senere tid stilt spørsmål om kristne bibel- og friskoler forskjellsbehandles ved at Utdanningsdirektoratet stilles strengere krav til godkjenning for disse enn for andre livssynsnøytrale skoler. I VG nett den 01.10 blir det antydet at nye signaler fra politisk ledelse innebærer innstramming.

Kan ministeren bekrefte at praksis for godkjenning av bibel og friskolene ikke er strengere og annerledes enn for andre skoler og dersom det er blitt endringer i dette hva innebærer det?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Representanten Bente Thorsen viser til oppslag i media, og reiser spørsmål ved om det stilles strengere krav til godkjenning av kristne bibel- og privatskoler enn til livssynsnøytrale skoler.

Jeg vil først vise til at spørsmålet omhandler skoler etter to ulike lover, nemlig privatskoleloven av 2003 og voksenopplæringsloven av 2009.

Privatskoleloven har regler om godkjenning med rett til statstilskudd av private grunnskoler og private videregående skoler. Loven ble endret med virkning fra 1. juli 2007. Det følger av § 2-1 at skoler for å kunne godkjennes må drive sin virksomhet på et av de alternative grunnlagene som er angitt i annet ledd (et religiøst grunnlag, en anerkjent pedagogisk retning mv.). Siden endringene i privatskoleloven trådte i kraft er det behandlet totalt 112 søknader om godkjenning av nye skoler; av disse er 55 godkjent mens 57 har fått avslag. Av de 112 søknadene gjaldt 26 godkjenning av ny skole på religiøst grunnlag; her er 10 godkjent mens 16 har fått avslag. Jeg vil vise til at avslag på godkjenning etter privatskoleloven, hva enten det søkes på et religiøst eller et alternativt pedagogisk grunnlag, i all hovedsak er begrunnet med manglende oppfyllelse av lovens krav til læreplaner, reglementer, budsjett osv.

Kapittel 4 Diverse skoler i voksenopplæringsloven trådte i kraft 1. juli 2010. Samtidig ble kapittel 6A i privatskoleloven opphevet. Det opphevede kapittelet omfattet rundt 50 skoler, primært kunstskoler, bibelskoler og skoler innen musikk og dans. De skolene som lå under kapittel 6A da dette ble opphevet ble samlet flyttet over til kapittel 4 i voksenopplæringsloven. Etter § 17 i loven kan departementet, delegert til Utdanningsdirektoratet, godkjenne nye skoler ”[..]etter en samlet vurdering.” For å legge grunnlaget for en mest mulig ensartet forvaltningspraksis, sendte departementet i februar 2011 et brev til Utdanningsdirektoratet med angivelse av hvilke momenter som skal inngå i den samlede vurderingen av om nye skoler skal godkjennes eller om det skal godkjennes driftsendringer ved eksisterende skoler. I brevet heter det blant annet at samfunnets behov for skolen, arbeidsmarkedets behov for opplæringen, etterspørselen etter skoletilbudet og eventuell ledig kapasitet ved tilsvarende skoler skal vurderes. I brevet trekkes det ikke skille mellom bibelskoler og andre typer skoler.

På denne bakgrunn kan jeg bekrefte at godkjenningspraksis for skoler som godkjennes på et religiøst grunnlag etter privatskoleloven og bibelskoler som godkjennes etter kapittel 4 i voksenopplæringsloven ikke er strengere enn for andre skoler etter samme lovverk.