Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:68 (2011-2012)
Innlevert: 12.10.2011
Sendt: 12.10.2011
Besvart: 10.11.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Har arbeidsministeren mottatt vurderingen fra Arbeids- og velferdsetaten om retningslinjer for el-overfølsomme mennesker, og hva vil statsråden eventuelt foreta seg for å følge opp denne?

Begrunnelse

Det vises til skriftlig spørsmål Dokument nr. 15:1751 (2010-2011) vedrørende manglende retningslinjer for el-overfølsomme mennesker.
Ifølge svaret fra arbeidsministeren har hun i brev av 15. juni 2011 bedt Arbeids- og velferdsetaten om å vurdere om det er hensiktsmessig å gi retningslinjer for el-overfølsomme mennesker.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Et av hovedvilkårene for å få sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uførepensjon er at funksjons-/arbeidsevnen er nedsatt pga. sykdom, skade eller lyte. Når det skal avgjøres om personen har en sykdom, skal det legges til grunn et sykdomsbegrep som er vitenskapelig basert og alminnelig anerkjent i medisinsk praksis.

Som representanten er kjent med, har jeg i brev av 15. juni 2011 bedt Arbeids- og velferdsetaten om å vurdere om det er hensiktsmessig å gi slike retningslinjer for el-overfølsomme mennesker. Arbeids- og velferdsdirektoratet har i brev av 23. august 2011 opplyst at el-overfølsomhet i dag ikke er en anerkjent sykdomsdiagnose. Tilstanden mangler en internasjonalt akseptert sykdomskode og vil derfor ikke oppfylle sykdomsvilkårene i folketrygdens helserelaterte ytelser. Direktoratet minner imidlertid om at personer som opplever å ha el-overfølsomhet også kan ha andre symptomer og tegn på sykdom som vil kunne fylle vilkårene for ytelser fra trygden. Direktoratet viser også til at det ved tilstander med uklart symptombilde uansett vil være nødvendig med omfattende utredning for å utelukke annen alvorlig behandlingstrengende sykdom. Direktoratet mener derfor at det ikke er hensiktsmessig å utarbeide egne retningslinjer for el-overfølsomme personer og at det må være opp til behandlende lege å utrede og dokumentere eventuelle tegn på sykdom.

Jeg tar orienteringen fra direktoratet til etterretning og ser ingen grunn til å stille spørsmål ved direktoratets vurdering.