Skriftlig spørsmål fra Oskar J. Grimstad (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:69 (2011-2012)
Innlevert: 12.10.2011
Sendt: 12.10.2011
Besvart: 19.10.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Oskar J. Grimstad (FrP)

Spørsmål

Oskar J. Grimstad (FrP): Kan statsråden avklare brutto støttebeløp til de ulike frivillige organisasjonene som omfattes av tilskuddsordningen?

Begrunnelse

I Prop. l S for budsjettåret 2012 for Miljøverndepartementet, post 70 omtales Frivillige miljøorganisasjoner og allmennyttige miljøvernstiftelser. På grunn av endringer i kriteriene for støtte og flytting av beløpet til andre poster er det vanskelig å summere volumet av støtten til de ulike miljøvernorganisasjonene. Når det også beskrives i budsjettet at de resterende 30 blir fordelt etter en vurdering av den betydningen organisasjonene og stiftelsene har i samfunnet, blir det vanskelig å vite hvor mye organisasjonene mottar i tilskudd.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Forskriften om tilskudd til frivillige miljøorganisasjoner og allmennyttige miljøstiftelser ble fastsatt 1. oktober d. å. Forskriften vil gjelde for tildeling av tilskudd for 2012 for bevilgningen under kap. 1400 Miljøverndepartementet post 70 Tilskudd til frivillige miljøorganisasjoner og allmennyttige miljøstiftelser. Aktuelle organisasjoner og stiftelser har frist til 31. oktober d. å. med å søke om tilskudd etter de nye reglene. Det er derfor ikke mulig å angi hva hver enkelt organisasjon vil få i tilskudd for 2012 før søknadene er kommet inn og vurdert. Bevilgningen må også være vedtatt før tilskuddene kan beregnes endelig. I forskriften er det fastsatt at organisasjonene og stiftelser vil bli meddelt tilskuddene innen 1. februar året tilskuddet gjelder for, dvs. 2012 i dette tilfellet.

De nye tilskuddsreglene er bl. a. fastsatt etter flere henstillinger fra Stortinges energi- og miljøkomité i de årlige budsjettinnstillingene om å gjøre tilskuddsordningen mer forutsigbar og transparent. Det mener jeg vi har oppnådd ved at 70 % av tilskuddet fordeles etter objektive kriterier basert på medlemstall, medlemsinntekter, givere etter gavefradragsordningen i skattelovens § 6-50 og samlet innberettet gavebeløp avgrenset som i skatteloven, antall lokallag og antall fylkes- og regionallag. Videre er det ulike poengtall for organisasjonene og stiftelsene avhengig av om de er frivillige organisasjoner, sammenslutning av frivillige organisasjoner (paraplyorganisasjoner), barne- og ungdomsorganisasjoner eller stiftelser.

I de fleste regler for tilskuddsordninger er det lagt inn muligheter for skjønnsutøvelse. Det mener jeg også denne ordningen bør ha. I forskriften er det derfor fastsatt at 30 % av bevilgningen fordeles mellom organisasjonene og stiftelsenes etter en vurdering av deres samfunnsmessige betydning basert på søkernes opplysninger i årsberetningene.

Forskriften omfatter også en overgangsregel slik at de nye reglene først får fullt gjennomslag etter tre år. I 2012 vil 1/3 av tilskuddet fordeles etter de nye reglene mens 2/3 fordeles i samsvar med tidligere gitt tilskudd. I 2013 vil 2/3 av tilskuddet tildeles etter de nye reglene mens 1/3 fortsatt fordeles i samsvar med tidligere gitt tilskudd. For 2014 vil alle tilskuddene fordeles etter de nye reglene.

Den tidligere tilskuddsordningen omfattet kun frivillige miljøorganisasjoner. Miljøverndepartementet gir imidlertid tilskudd til en rekke andre typer organisasjoner, særlig stiftelser. Vi fant det derfor hensiktsmessig å se disse tilskuddene i sammenheng. På den annen side er organisasjonslivet mangesidig, og det ble derfor vanskelig å plassere alle frivillige organisasjoner og stiftelser under samme ordning uten at dette ville gi nokså urimelige utslag, både til fordel og ulempe for flere organisasjoner og stiftelser. Av den grunn ble noen organisasjoner og stiftelser flyttet til kapitler som forvaltes av våre ytre etater. Dette gjelder i hovedsak utpregede faglige organisasjoner og stiftelser. For disse organisasjonene og stiftelsene anser jeg at etatene er best egnet til å vurdere deres aktiviteter.