Skriftlig spørsmål fra Jon Jæger Gåsvatn (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:77 (2011-2012)
Innlevert: 13.10.2011
Sendt: 14.10.2011
Besvart: 21.10.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Jon Jæger Gåsvatn (FrP)

Spørsmål

Jon Jæger Gåsvatn (FrP): Vil helseministeren i nær fremtid orientere Stortinget om utviklingen i sykehusprosessen i hovedstaden, hvilke konsekvenser det har for pasientbehandling, pasientsikkerhet, prosjektets økonomiske utvikling samt konsulentbruk versus ansattes medvirkning?

Begrunnelse

Det kommer stadig flere bekymringsmeldinger om utviklingen i den omfattende fusjons- og omstillingsprosessen ved Oslo universitetssykehus. I en budsjettlekkasje den 23.september i TV2 fortale Helseministeren at regjeringen ville bevilge 300 ekstramillioner til investeringer i forbindelse med omstillingsprosessen. I statsbudsjettet for 2012 fremkommer det at dette kun er forslag om et lån. En stiller seg da spørsmålet om hvordan OUS skal kunne betjene dette lånet og hvilke konsekvenser det vil ha. I TV2 nyhetene i går kunne en høre at OUS har brukt over 400 millioner på innleide konsulenter de siste tre årene, og det fremholdes at konsulentenes konklusjoner er sammenfallende med det interne arbeidsgrupper har konkludert med. Dette fremstår som sløsing med økonomiske midler. Helseministeren forsikret den 23.september at kvaliteten på pasientbehandlingen skal opprettholdes i prosessen. Nå ser vi at helsekøene øker. Vi ser at fagpersonell varsler om at prosessen går ut over pasientbehandlingen og ansatte slutter i protest fordi de mener det ikke lenger er mulig å yte et faglig forsvarlig tilbud til pasientene.
Situasjonen fremstår som så alvorlig at det etter undertegnedes oppfatning er behov for en redegjørelse for Stortinget om dagens situasjon snarest og før statsbudsjettet for 2012 endelig vedtas. Det må klargjøres hvilke virkemidler regjeringen vil sette inn for å sikre pasientene et faglig forsvarlig tilbud av god kvalitet, samt hvilke konkrete planer som foreligger for prosessen videre både i forhold til å sikre kvalitet, kompetanse og økonomi.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Jeg har orientert om omstillingene i hovedstadsområdet i Prop. 1 S (2011-2012) for Helse- og omsorgsdepartementet under økonomi og organisasjon side 106, under hovedstadsprosessen side 106-107, under oppfølging av organisasjonsendringene i hovedstadsområdet side 111-112 og under budsjettforslaget på kap. 732, post 82 Investeringslån side 130. Jeg vil for øvrig vise til redegjørelsen som ble gitt i Stortinget i juni 2011.

Jeg vil selvfølgelig svare Stortinget fortløpende på spørsmål om denne saken. Dersom Stortinget i tillegg ønsker en ny redegjørelse, vil jeg gjøre dette. Jeg følger prosessen nøye gjennom Helse Sør-Øst RHF og har stilt krav om detaljert rapportering både på kvalitet og økonomi.